سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدشاهین دانشمندی – دانشجوی کارشناس ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه
رضا صدر آبادی حقیقی – دانشجوی کارشناس ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه
رضا توکل افشاری – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ت

چکیده:

این پژوهش به جهت ارزیابی بنیه بذر گیاه دارویی بالنگو تحت آزمون های جوانه زنی و آزمون هدایت الکتریکی در قالب طرح آماری کاملا تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل بذور تولیدی سال ۱۳۹۰، بذور تولیدی سال ۱۳۸۹ (بذرهای یک ساله) و سه تیمار پیری تسریع شده در مدت زمان ۲۴ و ۴۸ و ۷۲ ساعت با حرارت ۴۱ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۱۰۰ درصد بودند. این تیمارها تحت آزمون جوانه زنی جهت اندازه گیری سرعت جوانه زنی (GR)، درصد جوانه زنی (GP)، یکنواختی جوانه زنی (UG) ، انرژی جوانه زنی (GE) و همچنین آزمون هدایت الکتریکی قرار گرفتند. نتایج نشان داد پیری تسریع شده بر پارامترهای جوانه زنی تاثیر منفی دارد. با افزایش مدت زمان پیری تسریع شده جوانه زنی کاهش پیدا کرد و در تیمار پیری ۷۲ ساعت به صفر رسید. بیشترین درصد جوانه زنی در بذرهای یک ساله بدست آمد و تیمار بذرهای سال ۱۳۹۰ در رتبه دوم قرار داشت (به ترتیب ۹۹/۳۳ و ۸۷/۹ درصد) با این وجود میزان مواد الکترلیتی در هر سه بازده زمانی ۶۰ و ۱۲۰ و ۱۸۰ دقیقه در بذور یک ساله بیشتر از بذرهای سال ۱۳۹۰ بود، لذا امکان استفاده از آزمون هدایت الکتریکی در تعیین قدرت بذر در شرایط پیری طبیعی نیاز به بررسی بیشتر دارد. از نتایج این آزمایش استنباط می شود نفوذ پذیری غشاء و نشت محتویات سلول بذر بصورت نسبی از عوامل زوال بذر بوده و شدت تاثیر آن به مقدار و نوع مواد تراوش یافته وابسته است.