سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد قره گزلو – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
محسن مسعودیان – استادیار گروه سازههای آبی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ارمغان سوری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
فاطمه نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

تأثیر پارامترهای هیدرولیکی و هندسی بر ضریب دبی سرریز– دریچه استوانهای و نیماستوانهای در حالتهای مختلف )نیماستوانه رو به بالادست ونیماستوانه رو به پاییندست( به صورت آزمایشگاهی در این مقاله بررسی شده است. نتایج آزمایشات نشان داد که در هر سه حالت با افزایش مقادیربیبعد نسبت عمق بالادست جریان به میزان بازشدگی دریچه(H / a)و نسبت عمق بالادست جریان به قطر استوانه(H /D) ضریب دبیافزایش مییابد. و در یک(H /D)ثابت، ضریب دبی استوانه کامل تقریباً برابر با ضریب دبی نیماستوانه در بالادست و بیشتر از ضریب دبی نیم استوانه در پاییندست است. همچنین در حالتیکه سازه ترکیبی بهصورت نیماستوانه که دیواره بالادست منحنی و دیواره پاییندست قائم باشد، میزان وابستگی ضریب دبی به پارامتر H / D) بیشتر و به H / a) کمتر از دو حالت دیگر است.