سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن مسعودیان – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد قره گزلو – دانشجویان کارشناسی ارشد سازه های آبی
نیایش فندرسکی –
فاطمه نادری –

چکیده:

دراین مقاله به بررسی آزمایشگاهی پارامترهای موثربرضریب دبی سرریز-دریچه استوانه ای درحالت مستغرق پرداخته شده و با سرریز – دریچه لبهتیز درحالت مشابه مقایسه گردیده است نتایج نشان داد که ضریب دبی درهردو مدل با افزایش درصد استغراق با دو شیب متفاوت کاهش یافته و آستانه استغراق برای دریچه درHTW /H نسبت عمق آب پایین دست به عمق آب بالا دست ۰/۶۵-۰/۵۵ و برای سرریز در۰/۸۵-۰/۸ رخ میدهد همچنین دریک مقدار استغراق ثابت ضریب دبی مدل استوانه ای و لبه تیز برابر است.