سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود پوربابا – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
حسن پناه پور – دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران دانشگاه تبریز، اداره کل نوسازی و تجهی
مهرداد صدیقی ممان – دانشجوی دکتری سازه

چکیده:

تکنیک غلافبندی بتنی بدلیل سادگی در اجرا، افزایش کم ابعاد مقطع ستون و نیز اقتصادی بودن طرح، بسیار مورد توجه بوده و امروزه درآزمایشگاههای پیشرفته کشورهایی نظیر انگلستان، استرالیا، آمریکا و یونان آزمایشاهای متعددی جهت بررسی تأثیر اعمال این تکنیک روی ستونهاو حتی تیرها در حال انجام است و اخیراً در کشور ما نیز این آزمایشها انجام میشود. مقاومسازی سازههای ضعیف، که ضعف سازهها ممکن استبدلیل تغییر آییننامههای طراحی یا ضعف در اجرای سازهها بوجود آید، همچنین ممکن است سازهای جهت افزایش طبقات آن نیاز به تقویت و مقاومسازی داشته باشد و یا آسیب دیدن ساختمان در اثر خوردگی فولاد آن باشد، یک موضوع مهم و ضروری میباشد. این مقاومسازی ممکن استقبل از وقوع زلزله و یا بصورت ترمیم اعضای آسیب دیده آنها بعد از زلزله صورت پذیرد. اعمال این روش مقاومسازی برروی ستونهای ضعیف یاآسیب دیده، باعث بهبود ظرفیتهای محوری، برشی و افزایش شکلپذیری این ستونها و در نتیجه کل سازه منجر میگردد. در این مقاله انواع ستونهای مختلف در مقیاس کوچکتر، در آزمایشگاه ساخته شده و سپس این ستونها با استفاده از غلافبندی، مقاومسازیشدهاند. ظرفیت نهایی محوری ستونها قبل از مقاومسازی (ستونهای اولیه ضعیف) و بعد از انجام مقاومسازی، توسط دستگاه پرس تعیین و با هممقایسه شدهاند. در نهایت مزایا و معایب روش مقاومسازی با غلافبندی با استفاده از نتایج آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است