سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید گوهری – استادیار گروه مهنذسی آب، دانشکذه کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

مطالعه آزمایشگاهی جریان انحرافی و متقاطع و مقایسه الگوی جریان آنها دریک کانال مستطیلی با زاویه ۹۰ درجه کانال فرعی از مهمترین اهداف این مقاله می باشد دوجریان متقاطع و جانبی تنها درجهت جریان کانال فرعی باهم تفاوت دارند تغییر جهت جریان درکانال فرعی می تواندباعث دگرگونی درالگوی جریان کانال اصلی شده و کل رفتار جریان را تحت تاثیر قراردهد هنگامی که بستر کانال ابرفتی باشد الگوی جریان میتواند فرم بستر درمجرا را به شدت تحت تاثیر قرار دهد آزمایشها درنسبت های مختلف از انحراف جریان qr و همچنین درنسبت های مختلف از اختلاط جریان کانال فرعی با کانال اصلی Q+ بوده است مقایسه این دو حالت از جریان نشان میدهد که ناحیه جدایی جریان که در آن مقدار بردارهای سرعت کاهش م ی یابد درحالت جریان انحرافی درداخل کانال فرعی رخ میدهد و این درحالی است که این ناحیه برای جریان متقاطع درداخل کانال اصلی است.