سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک امین نژآد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن؛ گروه مهندسی عمران
مجتبی صانعی – عضو هیاتعلمی مرکز تحقیقاتحفاظتخاکو آبخیزداری کشور
سعیدرضا صباغ یزدی – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
موسی امین نژاد – کارشناسارشد سازمانمدیریتمنابعآب ایران

چکیده:

حفاظت از بستر و حریم رودخانه از پدیدههایی مانند فرسایشو آبشستگی ضروری است. گر به هر دلیلی سرعت جریان کاهش پیدا کند و قادربه حمل نباشد در بستر خود به جا خواهد گذاشت و رسوبگذاری اتفاق می افتد. آبشستگی پدیدهای طبیعی است که با عمل فرسایشی جریان در بسترهای رسوبی ایجاد میشود، و هزینههای تعمیر و نگهداری از سازهها در معرضآبشستگی نیز قابل توجه است. از عمده دلایل از بین رفتن خاککشاورزی اطراف رودخانهها و یا عریضتر شدن رودخانه؛ تخریب پایه پلها و … و سایر سازهها ناشی از این پدیده است. یکی از روشهای متداول ساماندهی رودخانهها و کنترل فرسایش کناری رودخانه استفاده از آبشکن میباشد. آبشکنها سازههایی هستند که اغلب به صورت عمود بر مسیر جریان رودخانه از کناره به سمت داخل رودخانه ساخته میشوند. وظیفه اصلی این سازهها حفاظت از کنارههای رودخانه است. پایداری سازه آبشکن در اثر آبشستگی عنگام برخورد جریان؛ حائز اهمیت بوده و در این میان؛ بیشتر مشکلات به نوک آبشکن که یکی ازحساسترین نقاط در تقابل بین جریان و آبشکن میباشد؛ بوده و بدین دلیل؛ پایداری نوکآبشکن دارای اهمیت فراوانی است. بدین منظور؛ برای بررسی مطالعات مربوط به آبشستگی، با مدل سازی فیزیکی؛ از اشکال مختلفدماغه آبشکن های سری (چند آب شکن)؛ با سه دبی؛ طراحی و آزمایشگردید و الگوی کلی آبشستگی و حداکثر میزان مربوط به آن در هر شکل از دماغه مطابق اشکال و نمودارهای مربوطه ارائه میشود