سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روح اله حسینی منفرد – مرکز آموزش جهاد کشاورزی فارس
مهدی مرادی – مرکز آموزش جهاد کشاورزی فارس
مهدی مدندوست – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحدفسا

چکیده:

کاهش منابع آبی کشت محصول استراتژیک برنج را با نیاز آبی فراوان با مشکلات زیادی مواجه خواهد نمود لذا آزمایش حاضر با هدف بهینه سازی مصرف آب در شالیزار با تغییر الگوی آبیاری از روش غرقاب دائم به تناوبی با تعیین دورآبیاری مناسب در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تکرار در سال زراعی ۸۸-۸۷ درمنطقه رامجرد ازتوابع شهرستان مرودشت در استان فارس اجرا گردید تیمارهای آزمایش شامل آبیاری غرقاب دائم و آبیاری تناوبی با دورهای آبیاری ۲ ، ۴ و ۶و ۸ روزه بود نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که با افزایش دور آبیاری از غرقابی تا دور آبیاری ۸ روز با آبیاری تناوبی تعداد پنجه ها افزایش یافتند میزان رشد علفها ی هرز در آبیاری تناوبی بیشتر ازآبیاری غرقابی بوده ضمن اینکه رشد سوروف ها در شرایط غرقابی بیشتر ازتناوبی بوده است.