سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم حاجی دولو – دانشیار، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز
وحید قلیخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران ا
محسن درخشان – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران ا

چکیده:

در راستای رسیدن به اهداف مدیریت انرژی در صنعت تهویه، انتخاب نوع چیلر بهینه (جذبی یا تراکمی) با توجهبه شرایط اقلیمی بسیار مهم می باشد. در اکثر مقالات برای بررسی و انتخاب چیلر مناسب تنها به محاسبهی هزینه های اولیهو جاری چیلرها پرداخته شده و بر این اساس چیلر مورد نیاز انتخاب میگردد و اثر شرایط اقلیمی در انتخاب چیلر منظورنمیشود و فقط در محاسبه بارهای برودتی از آن استفاده میشود. دراین مقاله برای مقایسه چیلرها، میزان مصرف انرژیچیلر در کنار مسائل اقتصادی و اقلیمی مورد توجه قرار گرفته شدهاست. برای محاسبهی بار برودتی با توجه به شرایطاقلیمی، یک خوابگاه دانشجویی ۴۰۰ نفره در شهر اهواز انتخاب و بار برودتی آن محاسبه گردیده است. سپس چیلرهایممکن جهت انتخاب، از لحاظ هزینه ی اولیه، هزینه های جاری و انرژی مصرفی مورد بررسی قرار گرفتهاند. برای مقایسهیانرژی مصرفی چیلرها میزان مصرف سوخت فسیلی در نیروگاهها، برق تولیدی و میزان تلفات برق در شبکهی توزیع و خطوطانتقال در نظر گرفته شده و سپس براین اساس گازمصرفی معادل و همچنین برق مصرفی معادل محاسبه گردیده است ونسبت به نتایج بدست آمده چیلرها مقایسه شدهاند.