سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا صفری – دانشجوی دورهی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد
علی احمدپور – دانشیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمحمود موسوی – دانشیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد
حامد رشیدی – دانشجوی دورهی دکترای مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این پژوهش حذف فتوکاتالیستی اسید ترفتالیک از محیط آبی به عنوان یکی از مواد پر مصرف در صنایع مختلف پتروشیمی با استفاده از نانوذراتZnO و TiO2مورد بررسی قرار گرفته است . هم چنین مطالعاتی دربارهی اثر پارامترهای مختلف ، نظیر مقدار نانوذرات استفاده شده وpH محلول، انجام شده است . با توجه ب ه نتایج به دست آمده، زمان بهینهی حذف برابر ۹۰ دقیقه وpHبهینهی محلول با استفاده از نانوذراتTiO2 و ZnO به ترتیب ۴ و ۹ به دست آمد. فرآیند حذف در غل ظ تهای ۱۲۰۰ ۱۶۰۰ و۲۰۰۰ppm از نانوذرا ت صورت گرفته، که بالاترین درصد حذف برای اسید ترفتالیک با غلظت اولیه ۱۷ppm در شرایط بهینه و در دمای محیط با استفاده ازTiO2در غلظت ۱۶۰۰ppm از نانوذرات، حدود ۹۳ درصد و با استفاده از ZnO در غلظت ۲۰۰۰ppm از نانوذرات، ۱۰۰ درصد به دست آمد.