سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی رنجبرمکلشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدمحمدرضا خادم – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید

چکیده:

خاکورزی حفاظتی به عنوان یکی از راهکارهای مناسب برای رسیدن به یک الگوی پایدار در کشاورزی محسوب می شود. خاک ورزی حفاظتی در سبکهای مختلف از جمله کشت پوششی، کشت جوی و پشتهای، کشت نواری وبیخاکورزی اجرا می شود. در روش بیخاکورزی ۸۰ در صد بقایای گیاهی کشت قبل در زمان بذر کاری بایستی در سطح مزرعه موجود بوده و توسط بذرکار ویژه بیخاکورزیعملیات کاشت صورت میپذیرد. خطیکارهای شرکت-های ایتالیایی گاسپاردو و اسفوجیا دو نمونه از خطیکارهای بیخاکورزی وارداتیدر ایران میباشند. در این تحقیق یک مجموعهی کارنده مجزا متعلق به یک خطی کار اسفوجیا و یک مجموعهی کارنده توأم متعلق به یک خطی کار گاسپاردو توسط نرم افزار کتیاCATIA) شبیه سازی شده و مکانیزمهای به کار رفته در این مجموعه ها مدل سازی شده اند. در بخش دوم این بررسی کارآیی مزرعهای این دستگاهها در استان فارس، یزد وکرمانشاه از طریق تهیهی گزارش از کاربران و مشاهدات میدانی، مقایسه شدهاند. موارد مورد توجه در این گزارشات نحوهی تنظیم عمقکشت ، توانایی برش بقایای گیاهی توسط شیار بازکن هر بذرکار، فاصلهی بین ردیفهای کاشت و نحوهی عملکرد چرخ های حامل در هر بذرکار بودند. نتایج حاصله مبین آن است که با توجه به شرایط فعلی کشور استفاده ازبذرکار اسفوجیا نسبت به بذرکار گاسپاردو در راستای اهداف کشاورزی پایدار همخوانی بیشتری دارد