سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایوب صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سیستماتیک و اکولوژی گیاهی دانشگاه ارومیه
لطیفه پوراکبر – استادیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه

چکیده:

هدف ازاین تحقیق بررسی فاکتورهای رشدی و فیزیولوژیکی مثل طول ریشه و وزن تر و وزن خشک آن، طول اندام هوایی و وزن تر و وزن خشک آن در ۴ گیاه از خانواده ی چتریان می باشد. این ۴ گیاه (شوید، گشنیز، جعفری و کرفس) از ۵ منطقه ی جاده سنتو، جاده بالانج، جاده سلماس، جاده کلانتری و جاده کشتیبان که در حاشیه ی شهرستان ارومیه واقع می باشند، جمع آوری شده اند. بررسی نتایج نشان داد که در حالتکلی تغییرات طول ریشه و نیز تغییرات طول اندام هوایی (نسبت به فاکتورهای دیگراندازه گیری شده) در بین ۴ گیاه در مناطق مختلف چندانزیاد نیست. برعکس، تغییرات کلی، هم از لحاظ وزن تر ریشه و هم از لحاظ وزن خشک ریشه دربین گیاهان ۵ منطقه ی مختلف بیشتر است(مخصوصا گیاهان جعفری و کرفس)، که در بین گیاهان جعفری ،جعفری جمع آوری شده از منطقه ی سنتو و در بین گیاهان کرفس، کرفسجمع آوری شده از منطقه ی بالانج بیشترین بودند. تغییرات کلی از لحاظ وزن تر اندام هوایی نیز درگیاهان شوید و گشنیز مناطق مختلف معنیدار نبود ولی در گیاهان جعفری و کرفس معنی دار بود. نتایج مشاهده شده از لحاظ تغییرات کلی وزن خشک اندام هوایی نیز شبیه تغییرات کلیوزن تر بود. جالب توجه بود که تقریبا در مقایسه ی هر ۶ فاکتور، منطقه ی کشتیبان کمترین مقدار را دربین ۵ منطقه نشان داد که ناشی ازمیزان بالای یونهای سدیم وکلر در این منطقه بود (به علت تنش شوری بالا)،زیرا منطقه ی کشتیبان کمترین فاصله را با دریاچه ارومیه داشت.