سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امین قسام – دانش آموخته شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه تهران
حسن علیزاده – اعضای هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی د
محمدرضا بی همتا – اعضای هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی د
حسن دهقان – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

به منظور ارزیابی کارایی علفکشهای قدیم و جدید مورد استفاده در ذرت تحقیقی در سال ۱۳۸۷ در قالب دو آزمایش در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، واقع در شهر کرج انجام گرفت. آزمایش بصورت بلوک کامل تصادفی همراه با ۲ شاهد ( آلوده به علف هرز، عاری از علف هرز) به احرا در آمد تیمارها عبارت بودند از: مصرف آترازین به مقدار ۸/ ۰ کیلو گرم ماده موثره در هکتار، مصرف آلاکلر به مقدار ۹۲ / ۱ لیتر ماده موثره در هکتار، مصرف نیکوسولفورون به مقدار ۸۰ گرم ماده موثره در هکتار، مصرف فورام سولفورون به مقدار ۴۵ گرم ماده موثره در هکتار، مصرف ریم سولفورون به مقدار ۲۵ گرم ماده موثره در هکتار، آترازین + آلاکلر به مقدار ۸/ ۰+ ۹۲ / ۱ کیلوگرم ماده موثره در هکتار نیکوسولفورون + فورام سولفورون به مقدار ۸۰ + ۴۵ گرم ماده موثره در هکتار، نیکوسولفورون+ ریم سولفورون به مقدار ۸۰ + ۲۵ گرم ماده موثره در هکتار، ریم سولفورون+ فورام سولفورون به مقدار ۲۵ + ۴۵ گرم ماده موثره در هکتار، شاهد عاری از علف هرز در تمام طول فصل و شاهد آلوده به علف هرز در تمام طول فصل. از مقایست متعامد برای ارزیابی تفاوت گروههای مختلف علف کشی استفاده شد. نتایج نشان داد تفاوت ترکیب علف کشهای قدیمی وترکیب علف کشهای جدید در کاهش وزن خشک تمام علف های هرز در هر دو مرحله نمونهبرداری در سطح ۱ درصد معنیدار بود. ترکیب علفکشهای جدید نسبت به کاربرد تنهایی آنها، در ۱۵ روز و ۳۰ روز پس از تیمار اختلاف معنیداری داشتند بطوریکه کاربرد تنهایی این علف کشها در نهایت کارایی بهتری داشت