مقاله مقایس سرسختی و خودکارآمدی در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش از صفحه ۴۳ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: مقایس سرسختی و خودکارآمدی در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرسختی روان شناختی
مقاله خودکارآمدی
مقاله ورزشکار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلقندی سیده لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عوامل روانی، نقش تعیین کننده ای در افزایش آمادگی جسمانی و موفقیت ورزشکاران ایفا می کند. سرسختی و خودکارآمدی، از عوامل روانی مهم در تعیین موفقیت ورزشکاران محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر، مقایس سرسختی روان شناختی و خودکارآمدی در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار است. پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. جامع آماری این پژوهش را کلی دانشجویان دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد که در سال تحصیلی ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ مشغول به تحصیل اند، تشکیل می دهد. حجم نمونه در این پژوهش، ۶۷۷ نفر است که بر اساس فرمول کوکران محاسبه شده است و از این تعداد ۱۰۶ نفر ورزشکار و ۵۶۶ نفر غیرورزشکار بودند. در پژوهش حاضر، از پرسشنام سرسختی روان شناختی کوباسا و پرسشنام خودکارآمدی بندورا (GSE) استفاده شد. داده ها با استفاده از روش آمار توصیفی و آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، آزمون کای اسکوئر و آزمون t برای مقایس میانگین دو گروه مستقل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین میانگین متغیر سرسختی و ابعاد آن شامل تعهد، مبارزه جویی و کنترل در دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معناداری وجود دارد (t=3.16 و p>0.01)، (t=1.623 و p>0.05)، (t=2.227 و p>0.01) و (t=4.276 و p>0.01) نتایج همچنین بیانگر وجود تفاوت معنادار در متغیر خودکارآمدی بین دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار است (t=1.978 و p>0.05) ارتقای سختکوشی حاصل از شرکت در فعالیت های ورزشی و کنترل استرس ناشی از مهارانگیختگی هیجانی را می توان به عنوان تبیین های نتایج پژوهش حاضر بیان کرد.