مقاله مقایسه کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان، گزارش شده توسط کودک و والدین در مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز سال ۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان، گزارش شده توسط کودک و والدین در مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز سال ۱۳۹۲
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله کودکان
مقاله سرطان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولی زاده لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پورفیضی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: جونبخش فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به درمان های فعلی، حدود ۷۵ درصد از کودکان مبتلا به سرطان به بقای بدون بیماری دست می یابند. این درمان های پیچیده و تهاجمی می توانند بر روی کیفیت زندگی کودکان تاثیر بگذارند. پیشرفت های اخیر ابزارهای استاندارد کیفیت زندگی ما را قادر به داشتن دید دقیق تری از تاثیر بیماری بر کیفیت زندگی کودکان می سازد. هدف از این مطالعه، توصیف و مقایسه کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان بر اساس گزارشات کودکان و والدینشان بوده است.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی
، مقایسه ای به روش نمونه گیری در دسترس، تعداد ۱۵۰ خانواده واجد شرایط از بین مراجعه کنندگان مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز انتخاب و وارد مطالعه شدند. کودک و والدینش پرسشنامه های کیفیت زندگی کودکان Kid-KINDL تکمیل نمودند و جنبه های مختلف کیفیت زندگی در این کودکان مقایسه شد.
یافته ها: در بعد روانشناختی، خانوادگی و اجتماعی، کودکان و هر دو والد کیفیت زندگی را بیشتر از حد متوسط بیان نمودند (
P<0.05). میانگین نمره کیفیت زندگی گزارش شده توسط والدین نسبت به فرزندان کمتر بود (P<0.05).
نتیجه گیری: پژوهش حاضر به سبب ترسیم وضعیت موجود در زمینه کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان قادر است به پرستاران، مدرسان و برنامه ریزان آموزشی و مدیران پرستاری کمک نماید تا به الگویی مناسب در جهت ارائه مراقبتی متناسب با شرایط خانواده ها و نیازهای آن ها دسترسی داشته باشند.