مقاله مقایسه کیفیت زندگی و اختلال های رفتاری کودکان دارای سندرم داون، کودکان درخودمانده و کودکان عادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم رفتاری از صفحه ۲۱ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه کیفیت زندگی و اختلال های رفتاری کودکان دارای سندرم داون، کودکان درخودمانده و کودکان عادی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله اختلال رفتاری
مقاله سندرم داون
مقاله اتیسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیری مجد مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: قربانپور لعیا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی میزان و نوع اختلال های رفتاری و سطح کیفیت زندگی کودکان دارای سندرم داون، کودکان درخودمانده و کودکان عادی بود. به همین منظور، تعداد ۲۲۰ نفر از کودکان درخودمانده، کودکان دارای سندرم داون و کودکان عادی در محدوده جغرافیایی شهرستان تهران به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع علی-مقایسه ای بود. برای ارزیابی اختلال های رفتاری هر سه گروه کودکان از سیاهه رفتاری آخنباخ گزارش والدین (آخنباخ و رسکورلا، ۲۰۰۱) و برای ارزیابی و برآورد سطح کیفیت زندگی هر سه گروه کودکان از سیاهه کیفیت زندگی کودکان فرم والدین (وارنی، ۲۰۰۹-۱۹۹۸) استفاده شد. داده ها با استفاده از روشهای آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و روشهای آمار استنباطی مانند تحلیل واریانس چند متغیره، آزمون t و تحلیل واریانس یک راهه با بهره گیری از نرم افزار SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که سطح کیفیت زندگی کودکان درخودمانده پایین تر از کودکان دارای سندرم داون بود و کودکان عادی وضعیت بهتری نسبت به دو گروه دیگر داشتند. در اختلال عاطفی و اضطرابی و جسمانی کودکان درخودمانده و داون تقریبا یکسان و نسبت به کودکان عادی اختلال بیشتری داشتند. کودکان درخودمانده بالاترین و کودکان عادی پایین ترین میزان بیش فعالی را از خود نشان دادند اما در رفتار مقابله ای و مشکلات سلوک هیچ یک از گروه ها باهم تفاوت نداشتند. نتایج این مطالعه می تواند گام مهمی در شناخت وضعیت کیفیت زندگی و اختلال های رفتاری کودکان دارای سندرم داون، کودکان درخودمانده و عادی و نیز بهبود کیفیت زندگی آنها باشد.