مقاله مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی پسران فلج مغزی فعال و غیرفعال شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت) از صفحه ۹۵ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی پسران فلج مغزی فعال و غیرفعال شهر تهران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی
مقاله فعالیت بدنی
مقاله فلج مغزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جابری مقدم علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: ماشاالهی اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: قدیری فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی دودران مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از مطالعه حاضر، مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی پسران فلج مغزی ۱۳ تا ۱۸ ساله فعال و غیر فعال شهر تهران بود. به این منظور، از بین ۱۵۰ نفر دانش آموز فلج مغزی مقاطع راهنمایی و دبیرستان، ۲۸ نفر به شکل تصادفی انتخاب و بر اساس پرسشنامه فعالیت بدنی در دو گروه فعال (۱۴ نفر) و غیرفعال (۱۴ نفر) طبقه بندی شدند. از پرسشنامه غربالگری کودکان، شامل ۱۰ خرده مقیاس بهزیستی جسمی، بهزیستی روانی، احساسات و خلق و خو، خودپنداره، خودمختاری، روابط با والدین و خانه، حمایت اجتماعی و همسالان، محیط مدرسه، پذیرش اجتماعی و منابع مالی برای آزمون فرضیات استفاده شد، روایی و پایایی این ابزار مورد تایید قرار گرفت (p=0.85). برای تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد، پسران فلج مغزی فعال از کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی بهتری برخوردارند (P<0.05). در سطح خرده مقیاس ها نیز افراد فعال در بهزیستی بدنی، احساسات و خلق وخو، بهزیستی روانی، منابع مالی و حمایت اجتماعی و همسالان از پسران فلج مغزی غیر فعال برتر بوده (P<0.05)، اما تفاوت معنی داری بین دو گروه در خرده مقیاسهای خود پنداره، خود مختاری، پذیرش اجتماعی، محیط مدرسه، و روابط با والدین و خانه مشاهده نشد (P>0.05). نتایج تحقیق حاضر نشان داد، دیدگاه مثبت کودکان فعال نسبت به خود ناشی از فعالیت بدنی مستمر بوده است.