مقاله مقایسه کیفیت زندگی زنان و مردان شاغل در شرکت ساپکو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۱ در تحقیقات نظام سلامت از صفحه ۲۹۰ تا ۳۰۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه کیفیت زندگی زنان و مردان شاغل در شرکت ساپکو
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان ها جهانی بهداشت
مقاله شرکت ساپکو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصرخاکی وحیده
جناب آقای / سرکار خانم: باطبی عزیزاله
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعی زاده داوود
جناب آقای / سرکار خانم: ناصرخاکی لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سلامت محیط کار و سلامت روان با ایجاد شاخص های کیفیت زندگی فراهم می شود. توجه به این مساله در تمام سازمان ها ضروری می باشد و مانع فرسودگی و راندمان پایین کار خواهد شد. از این رو پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی زنان و مردان شاغل در ساپکو با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان ها جهانی بهداشت (WHOQOL-BREF یا The world health organization quality of life-BREF) در سال ۱۳۹۰ انجام گرفت.
روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی، تحلیلی و مقطعی است. جامعه آماری زنان و مردان شاغل در شرکت ساپکو بود. نمونه گیری تصادفی بر اساس ساختار و ترکیب فیزیکی حضور شاغلین زن و مرد انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از از آزمون ANOVA ،c2، t-test و نرم افزار SPSS11.5 استفاده شد.
یافته ها: رابطه معنی داری بین جنسیت با وضعیت تاهل، داشتن فرزند، درامد و جایگاه شغلی دیده شد ولی رابطه معنی داری بین جنسیت با سن، تحصیلات، وضعیت مسکن و سابقه کار دیده نشد. همچنین رابطه معنی داری بین کیفیت زندگی با جنسیت، جایگاه شغلی دیده شد ولی رابطه معنی داری بین کیفیت زندگی با سن، تحصیلات، وضعیت تاهل، داشتن فرزند، درامد، وضعیت مسکن و سابقه کار دیده نشد.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر بیانگر بالاتر بودن کیفیت زندگی زنان از مردان است. برای ارتقای کیفیت زندگی این قشر از جامعه برنامه ریزی های آموزشی و اجرایی لازم به نظر می رسد.