مقاله مقایسه کیفیت زندگی جانبازان و معلولین شرکت کننده و غیرشرکت کننده در ورزش همگانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۲۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه کیفیت زندگی جانبازان و معلولین شرکت کننده و غیرشرکت کننده در ورزش همگانی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله ورزش همگانی
مقاله جانبازان
مقاله معلولین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: صابونچی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سخاوت آرش
جناب آقای / سرکار خانم: آهار مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افراد جانباز و معلول می توانند با شرکت در انواع فعالیت های ورزشی و تفریحی از مزایای جسمانی و روانی این فعالیت ها سود برده و کیفیت زندگی خود را افزایش دهند.
هدف: هدف از انجام این مطالعه مقایسه کیفیت زندگی جانبازان و معلولین شرکت کننده و غیرشرکت کننده در ورزش همگانی می باشد.
روش شناسی: روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیملیشی بوده است. جامعه آماری را کلیه جانبازان و معلولین فعال و غیرفعال شهر تهران تشکیل می دهند. برای برآورد نمونه از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد که تعداد (۱۳۶) جانباز و معلول فعال و (۱۵۴) جانباز و معلول غیرفعال به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری این پژوهش شامل دو پرسشنامه: اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه کیفیت زندگی می باشد. پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی از طریق ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۸۹ برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک های آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون t گروه های مستقل) استفاده گردید.
یافته ها: یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهد که کیفیت زندگی جانبازان و معلولین شرکت کننده در ورزش همگانی نسبت به کیفیت زندگی جانبازان و معلولین غیرشرکت کننده در ورزش همگانی در سطح بالاتری قرار دارد و با توجه به میزانt  به دست آمده (۳٫۱۲) در آزمون t مستقل این اختلاف معنادار می باشد.
بحث و نتیجه گیری: به طور کلی می توان گفت با توجه به وضعیت جسمانی افراد جانباز و معلول و تاثیر این وضعیت بر کیفیت زندگی و با توجه به نتایج این پژوهش به نظر می رسد یکی از بهترین راه کارهای ارتقای کیفیت زندگی و روحیه این افراد انجام فعالیت بدنی و ورزش می باشد.