مقاله مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت با بیماران مبتلا به سل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله دانش و تندرستی از صفحه ۷۱ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت با بیماران مبتلا به سل
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله دیابت
مقاله سل
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درویش پورکاخکی علی
جناب آقای / سرکار خانم: عابدسعیدی ژیلا
جناب آقای / سرکار خانم: مسجدی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دیابت و سل از شایع ترین بیماری های عصر حاضر است که با اثر بر ابعاد مختلف زندگی، کیفیت زندگی بیماران را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجایی که کیفیت زندگی برآیند اصلی اقدامات درمانی و مراقبتی است، مطالعه حاضر به منظور مقایسه و مشخص ترنمودن اثرات متفاوت بیماری دیابت و بیماری سل بر روی کیفیت زندگی صورت گرفته است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی – تحلیلی است که برروی ۳۲۰ بیمار مبتلا به دیابت و سل مراجعه کننده به چهار درمانگاه دیابت و درمانگاه مرکز ارجاع سل در شهر تهران انجام شده است. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مشخصات فردی و نسخه فارسی فرم کوتاه ۳۶ استفاده گردید.
نتایج: در این پژوهش ۱۳۱ بیمار مبتلا به دیابت و ۱۸۹ بیمار مبتلا به سل شرکت کردند. میانگین سنی بیماران مبتلا به دیابت ۱۲٫۷±۴۷٫۳ سال و بیماران مبتلا به سل ۱۷٫۶±۴۱٫۸ سال بوده است. دامنه نمرات کسب شده برای ابعاد مختلف کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت از ۱۲٫۹±۴۶٫۲ برای سلامت عمومی تا ۲۶٫۶۱±۶۴٫۱۳ برای عمکرد جسمی متغیر بوده است. دامنه نمرات کسب شده برای ابعاد مختلف کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سل از ۳۲٫۵۸±۱۶٫۸۵ برای ایفای نقش جسمی تا ۲۲٫۵۵±۵۹٫۱۸ برای عملکرد اجتماعی متغیر بوده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که بیماران مبتلا به سل به طور معناداری نمرات پایین تری در ابعاد عمکرد جسمی، ایفای نقش جسمی، انرژی و نشاط، دردهای بدنی و ایفای نقش عاطفی از بیماران مبتلا به دیابت کسب کردند. بیماران مبتلا به دیابت به طور معناداری نمره پایین تری در بعد سلامت عمومی از بیماران مبتلا به سل کسب کردند.
نتیجه گیری: بیماری های دیابت و سل اثرات متفاوتی بر روی کیفیت زندگی دارند. توجه به این تفاوت ها و عوامل اثرگذار به منظور استفاده در برنامه های درمانی- مراقبتی ارتقاء کیفیت زندگی این بیماران ضروری است.