مقاله مقایسه کیفیت زندگی بیماران شهری و روستایی پس از جراحی بای پس عروق کرونر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) از صفحه ۲۲۶ تا ۲۳۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه کیفیت زندگی بیماران شهری و روستایی پس از جراحی بای پس عروق کرونر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله پیوند بایپس عروق کرونر
مقاله شهر و روستا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیریان زینب
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی رستم
جناب آقای / سرکار خانم: ریگی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نادری اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: امیریان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی شهیاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: کیفیت زندگی یک مفهوم پیچیده و چندبعدی است که تحت تاثیر مولفه هایی چون زمان، مکان، ارزش های فردی و ارزش های اجتماعی قرار دارد. کیفیت زندگی افراد مبتلا به بیماری های مزمن با ویژگی فردی آنها ارتباط دارد و وابسته به مهارت های سازگاری افراد در موقعیت های مختلف زندگی است. این مطالعه با هدف مقایسه کیفیت زندگی بیماران شهری و روستایی پس از جراحی بای پس عروق کرونر (CABG) پرداخته است.
روش ها: مطالعه ای تحلیلی مقطعی با استفاده از پرسشنامه مک نیو (خاص بیماران قلبی) انجام شد. ۱۲۶ بیمار پس از CABG (70 بیمار شهری و ۵۶ بیمار روستایی) با آزمون آماری t مستقل مورد مقایسه قرار گرفتند.
یافته ها: میانگین کیفیت زندگی بیماران شهری ۶۴٫۰۱±۱٫۷۲ و روستایی ۷۶٫۱۷±۱۱٫۳ بود و تفاوت دو گروه از نظر آماری معنادار بود (P<0.001). همچنین بین دو گروه در حیطه فیزیکی (P<0.001)، اجتماعی (P<0.001) و عاطفی (p<0.03) تفاوت معنادار بوده و در بیماران روستایی مطلوب تر بود.
نتیجه گیری: محیط فیزیکی افراد و مولفه های آن بر کیفیت زندگی افراد پس از CABG تاثیر دارد. از طرفی شیوه زندگی افراد روستایی و فعال بودن آنها می تواند به عنوان الگویی برای بیماران شهری باشد.