مقاله مقایسه کیفیت زندگی بیماران اختلال هویت جنسی پس از عمل جراحی تغییر جنسیت با زنان عادی در شهر تهران در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم آبان ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۰ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه کیفیت زندگی بیماران اختلال هویت جنسی پس از عمل جراحی تغییر جنسیت با زنان عادی در شهر تهران در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغییر جنسیت
مقاله کیفیت زندگی
مقاله هویت جنسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واثق رحیم پرور سیده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی مهدیه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: رییسی فیروزه
جناب آقای / سرکار خانم: خدابنده فریده
جناب آقای / سرکار خانم: بحرانی ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارتقاء کیفیت زندگی، تلاش اساسی جوامع بشری است. بیماران مبتلا به اختلال هویت جنسی نیز به دلیل وجود مسائل جنسیتی و فشارهای وارده به آنها، بیشتر در معرض خطر مشکلات روانی قرار دارند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی بیماران اختلال هویت جنسی پس از عمل جراحی تغییر جنسیت با زنان عادی انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در شهر تهران و سال ۱۳۹۱ بر روی ۴۶ تبدل خواه جنسی مرد به زن انجام شد. جهت مقایسه کیفیت زندگی و عوامل فردی مرتبط با آن، ۱۸۴ نفر از بین زنان عادی به عنوان گروه گواه انتخاب شدند. جهت بررسی کیفیت زندگی واحدهای پژوهش، ابتدا اطلاعات فردی آنان گردآوری شد و سپس پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی (SF36) در هر دو گروه مورد استفاده قرار گرفت. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۸) و آزمون های تی مستقل و آنووا (یک طرفه، توکی و چند متغیره) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: مقایسه کیفیت زندگی در زنان تبدل خواه جنسی بر حسب متغیرهایی نظیر سطح تحصیلات در بعد عملکرد جسمانی (۰٫۰۴=p)، وضعیت شغلی در ابعاد عملکرد اجتماعی و سلامت عمومی (به ترتیب ۰٫۰۳=p و (p=0.01، سابقه علائم روانپزشکی در بعد سلامت روان (۰٫۰۳=p) و کفایت درآمد در بعد سلامت عمومی (۰٫۰۱=p) معنی دار بود.
نتیجه گیری: نمره کل کیفیت زندگی زنان تبدل خواه جنسی، مشابه زنان عادی است. کیفیت زندگی زنان تبدل خواه در ارتباط با عوامل متعددی نظیر سطح تحصیلات، شغل، کفایت درآمد و ثبات روانی افراد قرار دارد.