مقاله مقایسه کیفیت زندگی، کیفیت خواب و سازگاری اجتماعی بیماران سرطانی و افراد عادی شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۴۷۱ تا ۴۸۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه کیفیت زندگی، کیفیت خواب و سازگاری اجتماعی بیماران سرطانی و افراد عادی شهر اهواز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله کیفیت خواب
مقاله سازگاری اجتماعی
مقاله بیماران سرطانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمستانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حسن نژاد لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: نژادیان علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: مطالعات اپیدمیولوژیک نشان می دهد که سرطان بر روی انسان ها در هر جایی که زندگی می کنند و با هر نژاد، رنگ، زمینه فرهنگی، تحصیلی و اقتصادی تاثیر می گذارد. تاثیر سرطان بر کیفیت زندگی و سایر متغیرهای روان شناختی محققین را بر آن داشته تا مطالعات گسترده ای را در این زمینه انجام دهند. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی، کیفیت خواب و سازگاری اجتماعی بیماران سرطانی و افراد عادی شهر اهواز انجام شد.
روش کار: نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل ۱۰۰ نفر بیمار سرطانی و ۱۰۰ نفر عادی در شهر اهواز بودند که برای انتخاب نمونه افراد سرطانی از روش نمونه گیری در دسترس و برای انتخاب افراد عادی از روش نمونه گیری قضاوتی استفاده شد. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه کیفیت زندگی (WHO-BREF)، پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ (PSQI)، پرسشنامه سازگاری اجتماعی (SAS) و فرم ثبت اطلاعات جمعیت شناختی بودند. داده ها با استفاده از روش های آماری تحلیل واریانس تک متغیری و چند متغیری (ANOVA، MANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که بین بیماران سرطانی و افراد عادی از نظر کیفیت زندگی، کیفیت خواب و سازگاری اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد.
نتیجه گیری: بیماران سرطانی در مقایسه با افراد عادی از کیفیت زندگی، کیفیت خواب و سازگاری اجتماعی پایین تری برخوردار هستند.