مقاله مقایسه کودکان دارای اختلال کمبود توجه – بیش فعالی و عادی در دو مقوله هوش هیجانی و سبک های دلبستگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۰۳۲ تا ۱۰۴۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه کودکان دارای اختلال کمبود توجه – بیش فعالی و عادی در دو مقوله هوش هیجانی و سبک های دلبستگی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هیجانی
مقاله سبک دلبستگی
مقاله اختلال کمبود توجه – بیش فعالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهروز بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: علی آبادی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: یزدخواستی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: ویسی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مشکلات و ناسازگاری های کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه – بیش فعالی لزوم توجه بیشتر به این اختلال را روشن تر می سازد. هدف پژوهش حاضر، مقایسه هوش هیجانی و سبک دلبستگی در کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه – بیش فعالی با کودکان عادی بود.
مواد و روش ها: برای دستیابی به این هدف، از بین مدارس راهنمایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ تعداد ۱۱ مدرسه (۱۱۲۴ دانش آموز) به صورت تصادفی انتخاب و پس از شناسایی دانش آموزان مبتلا به اختلال کمبود توجه – بیش فعالی (تعداد= ۱۲۰ نفر)، تعداد ۶۰ دانش آموز دارای ADHD (Attention deficit-hyperactivity disorder) با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. سپس، پرسش نامه های هوش هیجانی شوت (SEIS یاSchutte emotional intelligence scale ) و پرسش نامه پیوند والدینی ( Parental bonding instrumentیاPBI ) Parker و همکاران را تکمیل کردند، همچنین روش پژوهش حاضر، تحلیلی از نوع علی – مقایسه ای (مقطعی) بوده و برای تحلیل داده ها از آزمون t استفاده شد.
یافته ها: میانگین زیرمقیاس های هوش هیجانی در کودکان عادی به ترتیب، در تنظیم هیجان و ابراز هیجانی و در کودک مبتلا به اختلال کمبود توجه – بیش فعالی، ارزیابی هیجانات دیگران و ابراز هیجانی بیشتر از سایر مولفه ها است. میانگین نمره دانش آموزان عادی در هوش هیجانی و مولفه های آن از میانگین نمره دانش آموزان مبتلا به اختلال کمبود توجه – بیش فعالی بیشتر است، به این معنی که در تمام این مقوله ها، بین دانش آموزان عادی و کمبود توجه – بیش فعال تفاوت معنی داری وجود دارد (P<0.01). میانگین نمره دانش آموزان عادی در مقوله های مراقبت با محبت مادر و مراقبت با محبت پدر، از میانگین نمره دانش آموزان مبتلا به کمبود توجه – بیش فعالی بیشتر بود (P<0.01). همچنین، میانگین نمره دانش آموزان مبتلا به کمبود توجه – بیش فعالی از میانگین نمره دانش آموزان عادی در مقوله های کنترل مادر، کنترل پدر و سبک دلبستگی به طور کلی بیشتر می باشد (P<0.01).
نتیجه گیری: بین کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه- بیش فعالی و کودکان عادی از نظر مولفه های هوش هیجانی تفاوت های معنی داری وجود دارد. کاربرد یافته های این پژوهش و محدودیت ها و پیشنهادهای آن مورد بحث قرار گرفته است.