مقاله مقایسه کمیت و کیفیت مواد موثره روغن اسانسی شش گونه از جنس آویشن (.Thymus L) در دو فاز رویشی و زایشی در استان یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی از صفحه ۳۹ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه کمیت و کیفیت مواد موثره روغن اسانسی شش گونه از جنس آویشن (.Thymus L) در دو فاز رویشی و زایشی در استان یزد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Thymus kotschyanus ،T. fedchenkoi ،T. lancifolius ،T. pubescens ،T. daenensis و T. migricus
مقاله اسانس
مقاله تیمول
مقاله کارواکرول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: میرحسینی علی
جناب آقای / سرکار خانم: عرب زاده محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آویشن Thymus متعلق به تیره Lamiaceae بوده و بالغ بر ۲۱۵ گونه از آن در سراسر جهان یافت می شود. این جنس در ایران ۱۸ گونه معطر چند ساله دارد که از میان آنها ۴ گونه در انحصار ایران هستند. این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه کمیت و کیفیت مواد موثره ثانوی روغن اسانسی شش گونه از آویشن کشت شده در ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی استان یزد شامل Thymus kotschyanus، T.fedchenkoi، T. lancifolius، pubescens،T. daenensis  وT. migricus  مورد مطالعه قرار گرفت. از سر شاخه های گیاه قبل و هنگام گلدهی کامل برداشت صورت گرقت و پس از خشک کردن در سایه به روش تقطیر با آب (طرح کلونجر) اسانس گیری و بوسیله GC و GC/MS تجزیه و شناسایی اسانس ها صورت گرفت. بررسی به عمل آمده از نمونه های اسانس گیری شده قبل از گلدهی، بیشترین میزان بازده اسانس ۲٫۳۶ درصد به گونه T. daenensis و بیشترین میزان تولید اسانس ۱۰٫۰۳ کیلوگرم در هکتار مربوط به T. fedchonkoi، کارواکرول با مقدار ۶۲٫۷ درصد مهمترین ماده موثره اسانس گونهT. Kotschyanus  در حالی که تیمول با ۶۹٫۴ درصد در گونه T. lancifolius، بورنئول (۱۴٫۴۱ درصد) و گاما – تریینن ۸٫۴۱ درصد در گونه T. fedchenkoi، ترکیب سینئول با ۸٫۴۸ درصد در گونه T. pubescens و پارا – سیمن ۱۱٫۹۴ درصد در گونهT. migricus  از مهمترین ترکیبات گونه ها در فاز قبل از گلدهی در گونه های مختلف آویشن بودند، حال آنکه در فاز گلدهی بیشترین بازده اسانس ۳٫۵۲ درصد متعلق به گونهT. daenensis   و بیشترین میزان تولید اسانس ۲۰٫۸۸ کیلوگرم در هکتار بهT.lancifolius  و حداکثر میزان ترکیبات عمده اسانس در گونه T. fedchenkoi شامل پارا – سیمن، ۱ و ۸- سینئول، گاما – ترپینن و کارواکرول به ترتیب ۱۱٫۱۹، ۱۲٫۱۴، ۱۰٫۷۴، ۴۷٫۳ درصد، بورنئول ۱۲٫۷ درصد در گونه T. pubescens، تیمول ۷۳٫۲۶ درصد در گونه T. daenensis گزارش شد. به طورکلی با توجه به میزان بازده اسانس، تولید اسانس در هکتار و همچنین مواد موثره دارویی بهترین زمان برداشت گیاه در زمان گلدهی می باشد.