مقاله مقایسه کمیت و کیفیت مواد موثره اسانس گونه های .Thymus fedtschenkoi Ronniger و .Thymus daenensis Celak در رویشگاه های طبیعی کردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی از صفحه ۲۵ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه کمیت و کیفیت مواد موثره اسانس گونه های .Thymus fedtschenkoi Ronniger و .Thymus daenensis Celak در رویشگاه های طبیعی کردستان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آویشن
مقاله مواد موثره اسانس
مقاله استخراج
مقاله کردستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی جمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور بررسی کمیت و کیفیت اسانس دو گونه از آویش Thymus fedtschenkoi وThymus daenensis  در رویشگاه های مرتعی استان کردستان در سال ۱۳۸۹ اجرا گردید. برای انجام این تحقیق در زمان گلدهی مقدار لازم از اندام هوایی گیاه برداشت و در شرایط اتاق خشک گردید. استخراج اسانس به روش تقطیر با آب و با استفاده از طرح کلونجر انجام شد. به وسیله دستگاه های گاز کروماتوگراف (GC) و گاز کروماتوگراف متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس هر یک از گونه ها شناسایی شد. نتایج نشان داد که بیش از ۲۰ ترکیب شیمیایی متفاوت در اسانس گونه های آویشن وجود دارند. بازده اسانس گونه Thymus fedtschenkoi، 1.31 درصد و مهمترین مواد موثره آن شامل تیمول (۶۲٫۱۵ درصد)، پی – سیمن (۱۲٫۰۳ درصد)، گاما – ترپینن (۶٫۴۵ درصد) وکارواکرول (۴٫۸۲ درصد) بود، در حالی که بازده اسانس در گونه Thymus daenensis 2.53 درصد و مواد موثره آن شامل تیمول (۷۰٫۵۹ درصد)، گاما – ترپینن (۸٫۷۸ درصد)، پی – سیمن (۶٫۱۱ درصد)، و کارواکرول (۳٫۴۳ درصد) گزارش گردید.