مقاله مقایسه کمال گرایی، پرخاشگری و سبک های مقابله ای بیماران مبتلا به سردردهای میگرنی و تنشی با افراد عادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان از صفحه ۱۶۲ تا ۱۷۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه کمال گرایی، پرخاشگری و سبک های مقابله ای بیماران مبتلا به سردردهای میگرنی و تنشی با افراد عادی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمال گرایی
مقاله پرخاشگری
مقاله سبک های مقابله
مقاله سردرد تنشی
مقاله سردرد میگرنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری عیسی
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی طهورسلطانی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف پژوهش حاضر مقایسه کمال گرایی، پرخاشگری و سبک های مقابله با استرس در بیماران مبتلا به سردردهای تنشی و میگرنی و افراد عادی بود.
روش: روش پژوهش حاضر علی- مقایسه ای بود. نمونه پژوهش عبارت از ۴۲ بیمار مبتلا به سردرد تنشی و ۴۰ بیمار مبتلا به میگرن بود که از بین بیماران دارای تشخیص سردرد مراجعه کننده به مراکز پزشکی و درمانی شهر اردبیل انتخاب شدند و ۴۱ آزمودنی به هنجار، که با توجه به متغیرهای جنسیت و تحصیلات با دو گروه دیگر همتا شدند. از پرسش نامه سبک های مقابله با استرس، پرسش نامه پرخاشگری، مقیاس کمال گرایی و شاخص شدت و فراوانی سردرد، برای جمع آوری داده ها استفاده شد. داده ها با روش تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: بین میانگین نمرات کمال گرایی، پرخاشگری و سبک های مقابله ای اجتنابی و شناختی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی و تنشی، با افراد عادی تفاوت معنی داری وجود داشت؛ اما بین میانگین نمرات سه گروه در مقیاس مقابله رفتاری، تفاوت معنی داری دیده نشد.
نتیجه گیری: کمال گرایی ناسازگارانه، پرخاشگری و سبک های مقابله ناکارآمد با تشدید سردرد میگرنی و تنشی رابطه دارند. این نتایج، نقش متغیرهای شخصیتی در تشدید سردرد را تبیین می کنند.