مقاله مقایسه کلر باقی مانده در منابع آب شرب شهری و روستایی استان ایلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در کاربرد شیمی در محیط زیست از صفحه ۱۷ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه کلر باقی مانده در منابع آب شرب شهری و روستایی استان ایلام
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب شرب
مقاله کلر باقی مانده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصل هاشمی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آب یکی از اساسی ترین نیاز موجودات زنده بر روی زمین است؛ بنابراین برای تهیه آب سالم و جلوگیری از اپیدمی از روش های مختلف تصفیه آب به خصوص حذف عوامل بیماری زا از واحد کلر زنی که اغلب در مراحل مختلف تصفیه خانه آب و شبکه توزیع قرار دارد استفاده می نمایند.
پس از هماهنگی با کارشناسان بهداشت محیط استان، کلاس های بازآموزی یک روز برای کلیه کاردان ها و کارشناسان بهداشت محیط (جهت حصول به اطلاعات یکنواخت) استان تشکیل گردد. که بعد از توجیه طرح و اهداف آن به مراکز بهداشت خود در شهرستان مراجعه کرده و از قسمت های مختلف شبکه آب رسانی مناطق شهری و روستایی کلر سنجی انجام گرفت. جهت تعیین مقدار کلر باقی مانده در شبکه های آب رسانی شهری از روش DPD استفاده کرد.
نتایج تحقیق: نتایج حاصله پس از تجزیه و تحلیل نشان داد که کلر باقی مانده آب از مجموع کل ۴۵۵۲۶ نمونه اخذ شده در مراکز شهری، ۸۹٫۷۱ درصد مطلوب و ۱۰٫۲۸ درصد نامطلوب و از تعداد کل ۱۵۷۰۷۵ نمونه اخذ شده در مراکز روستایی استان، ۷۴٫۷۱ درصد مطلوب و ۲۵٫۲۹ درصد نامطلوب و تفاوت معنی دار بود (P=0.00001). مقایسه شش ماهه اول و دوم در شهر نشان داد که از نظر مطلوبیت کلر باقی مانده آب، تفاوت معنی داری در شش ماهه اول و دوم وجود دارد و این تفاوت به نفع شش ماهه دوم می باشد (P=0.00001) در حالی که در روستا تفاوت به نفع شش ماهه اول می باشد (P=0.00001).
بحث و نتیجه گیری: امید است با اقدامات صحیح و سازماندهی و مدیریت عالی بتوان درصد نامطلوب کلر باقی مانده را در شبکه های آب رسانی شهری و روستایی به صفر تقلیل داد بطوری که موارد نامطلوب کلر باقی مانده در شبکه های توزیع به صفر تقلیل یابد.