مقاله مقایسه کراتومتری پنتاکم وکراتومتری IOL Master در محاسبه لنز داخل چشمی افراد با قرنیه طبیعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه کراتومتری پنتاکم وکراتومتری IOL Master در محاسبه لنز داخل چشمی افراد با قرنیه طبیعی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنتاکم
مقاله IOL Master
مقاله محاسبه لنز داخل چشمی
مقاله SIMK ،EKR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهنوی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده پور ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاجانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: جباروندبهروز محمود
جناب آقای / سرکار خانم: خبازخوب مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: انتخاب روش و ابزار اندازه گیری مناسب برای پارامترهای قرنیه یکی از مهم ترین نکات در مداخلات درمانی سگمان قدامی است. هدف از این مطالعه مقایسه کراتومتری به دست آمده از پنتاکم و کراتومتری IOL Master برای محاسبه لنز داخل چشمی در افراد بدون سابقه جراحی رفرکتیو بود.
روش بررسی: ۱۰۰ چشم که کاندید عمل جراحی (Photo Refractive Keratectomy) PRK بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. میانگین سن بیماران ۲۷±۴٫۳۰ سال بود. اندازه گیری های کراتومتری توسط دستگاه IOL Master و پنتاکم انجام شد. مقادیر (SIMK (Simulated Keratometry و (EKR (Equivalent Keratometry توسط پنتا کم اندازه گیری شد. سپس قدرت لنز داخل چشمی با استفاده از Axial Length، و قدرت قرنیه با یک فرمول و برای یک نوع لنز محاسبه شد.
یافته ها: میانگین قدرت قرنیه توسط IOL Master، SIMK و EKR به ترتیب ۴۴٫۵۲±۱٫۵۴، ۴۴٫۰۸±۱٫۴۶ و ۴۴٫۲۵±۱٫۴۸ به دست آمد. میانگین قدرت لنز داخل چشمی توسط IOL Master،SIMK و EKR به ترتیب ۱۷٫۱۵±۲٫۱۴ و ۱۷٫۶۰±۲٫۲۰ و ۱۷٫۵۳±۲٫۱۴ به دست آمد. همبستگی معنی داری بین قدرت قرنیه و همچنین قدرت لنز محاسبه شده در این سه دستگاه دیده شد (P<0.0001). تفاوت معنی داری بین میانگین قدرت قرنیه توسط این سه ابزار و نیز قدرت لنز داخل چشمی مشاهده شد (P<0.0001).
نتیجه گیری: تفاوت معنی دار قدرت قرنیه و نیز قدرت لنز داخل چشمی محاسبه شده توسط این روش ها، نشان دهنده آن است که استفاده جایگزین این مقادیر ممکن است در شرایط بالینی معمول و به ویژه پس از جراحی انکساری که رفتار انکساری قرنیه متفاوت شده است، قدرت متفاوتی از لنز داخل چشمی محاسبه شده بدهد و در نتیجه عیوب انکساری ناخواسته ای را برای بیمار به وجود آورد.