مقاله مقایسه کارکرد خانواده در مردان متاهل معتاد و غیر معتاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد از صفحه ۳۵ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه کارکرد خانواده در مردان متاهل معتاد و غیر معتاد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارکرد خانواده
مقاله مردان متاهل
مقاله اعتیاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیار ثریا
جناب آقای / سرکار خانم: اقلیما مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: امروزه اعتیاد به مواد مخدر و سوء مصرف مواد به صورت یک معضل اجتماعی – روانی درآمده است که کشورهای مختلف و جوامع انسانی را به شدت تهدید می کند اعتیاد به مصرف مواد می تواند کل زندگی فرد راتحت تاثیر قرار داده و اغلب منجر به دامنه وسیعی از رفتارهای بیمارگونه شده و کارکرد طبیعی فرد را در خانواده، محیط کار و اجتماع مختل می کند. این پژوهش در نظر دارد به شناخت تفاوت کارکردهای خانواده در مردان معتاد و غیر معتاد بپردازد.
روش بررسی: این مطالعه از نوع مقایسه ای است که جامعه آماری در این پژوهش مردان متاهل شهر تهران می باشند و نمونه مورد مطالعه ۱۹۲ نفر از افراد معتاد و ۱۹۲ نفر از افراد غیر معتاد بودند. روش نمونه گیری افراد معتاد نمونه در دسترس بود. افراد غیر معتاد نیز از بین جمعیت عادی که از لحاظ ویژگی های جمعیت شناختی با افراد معتاد همتا شده بودند، به روش خوشه ای تصادفی انتخاب گردیدند. ابزارهای اندازه گیری مورد استفاده در تحقیق ابزار سنجش کارکرد خانواده بر اساس مدل McMaster بوده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون T-Test و خی دو استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد بین مردان معتاد و غیر معتاد از لحاظ کارکرد خانواده در توانایی حل مساله، توانایی برقراری ارتباط، ایفای نقش، پاسخ دهی عاطفی، آمیختگی عاطفی و کنترل رفتار تفاوت معناداری وجود دارد و در تمامی ابعاد مردان معتاد نمرات کمتری کسب نمودند.
بحث و نتیجه گیری: بین مردان معتاد و مردان غیرمعتاد به لحاظ توانایی برقراری ارتباط، ایفای نقش، پاسخ دهی عاطفی، آمیختگی عاطفی و کنترل رفتار تفاوت معناداری وجود دارد بنابراین این عوامل در درمان و بازتوانی معتادین نیز باید در نظر گرفته شود و برگزاری کلاس های رفتاردرمانی و شناخت درمانی که فرد با کسب این مهارت ها و تمرین آنها بتواند به شرایط عادی و قبل از ترک خود بازگشته و شاهد یک زندگی موفق و سالم باشد ضروری است.