مقاله مقایسه کارکردهای اجرایی در مصرف کنندگان شیشه، هروئین و افراد هنجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه کارکردهای اجرایی در مصرف کنندگان شیشه، هروئین و افراد هنجار
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارکردهای عصب روانشناختی
مقاله کارکردهای اجرایی
مقاله شیشه
مقاله هروئین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: افشار حمید
جناب آقای / سرکار خانم: مقتدایی کمال
جناب آقای / سرکار خانم: تسلیمی مهشید
جناب آقای / سرکار خانم: سلامت منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی آسیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سوء مصرف مواد، به عنوان مشکلی جهانی و یک بیماری مغزی شناخته شده است. هدف از این پژوهش، مقایسه کارکردهای اجرایی در مصرف کنندگان هروئین و شیشه و گروه شاهد بود.
روش ها: پژوهش حاضر مطالعه ای از نوع پس رویدادی است. روش نمونه گیری دو گروه شیشه و هروئین به صورت هدفمند بود و گروه شاهد به صورت تصادفی انتخاب شدند. جامعه آماری این پژوهش شامل مصرف کنندگان شیشه و هروئین در شهر اصفهان در سال ۱۳۹۱ بود که به مراکز درمانی، نگهداری (کمپ) و کلینیک های روانپزشکی و ترک اعتیاد شهر اصفهان مراجعه می نمودند. در نهایت، ۷۵ نفر در سه گروه شیشه (۲۵ نفر)، هروئین (۲۵ نفر) و گروه شاهد (۲۵ نفر) با توجه به معیارهای وابستگی به مواد DSM-IV-TR (Diagnostic and statistical manual of mental disorders- text revision) انتخاب شدند و بر اساس آزمون های عصب روانشناختی برج لندن (Tower of London) و استروپ (Stroop) مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها: افراد شاهد در دو آزمون برج لندن و استروپ، عمکرد بهتری داشتند (P<0.05). گروه هروئین در آزمون برج لندن نسبت به گروه شیشه عملکرد بهتری داشتند (P<0.05)، اما در آزمون استروپ، عملکرد دو گروه مصرف کننده شیشه و هروئین تفاوت معنی داری نداشت.
نتیجه گیری: مصرف شیشه و هروئین در سیستم های فرونتا استریاتال، به خصوص قشر پره فرونتال و کارکردهای عصب روانشناختی (عملکردهای اجرایی)، نقایص بیشتر و دراز مدت نشان می دهد. با الهام از این یافته ها، می توان برنامه های توانبخشی شناختی تخصصی برای آماده سازی این افراد جهت ورود دوباره به زندگی فردی، شغلی و اجتماعی طراحی نمود.