مقاله مقایسه کارکردهای اجرایی دانش آموزان دارای اختلال خواندن با دانش آموزان عادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در تازه های علوم شناختی از صفحه ۵۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه کارکردهای اجرایی دانش آموزان دارای اختلال خواندن با دانش آموزان عادی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارکرد اجرایی
مقاله سازمان دهی
مقاله بازداری
مقاله تصمیم گیری- برنامه ریزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینایی فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی نسب سیدمحمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر کارکردهای اجرایی شامل سازمان دهی، تصمیم گیری- برنامه ریزی و بازداری را در کودکان نارساخوان و عادی مقایسه می کند.
روش: در این پژوهش علی- مقایسه ای از میان ۷۰ دانش آموز دوره ابتدایی، بر اساس نمونه گیری تصادفی، دو گروه ۳۰ نفره نارساخوان و ۴۰ کودک عادی انتخاب و مقایسه شدند. داده ها با استفاده از آزمون های تشخیصی خواندن، آزمون عصب روان شناختی و شخصیتی کولیج و نیزآزمون هوشی وکسلر به دست آمد.
یافته ها: داده ها با استفاده از آزمون t مستقل تحلیل شدند. نتایج نشان داد که کودکان نارساخوان در کارکردهای اجرایی سازمان- دهی، تصمیم گیری- برنامه ریزی و بازداری با کودکان عادی تفاوت دارند. کارکرد اجرایی دانش آموزان نارساخوان پسر در خرده مقیاس های سازمان دهی و بازداری به طور معناداری بهتر از دانش آموزان نارساخوان دختر بود، اما در کارکرد اجرایی کلی و خرده مقیاس تصمیم گیری- برنامه ریزی بین دانش- آموزان نارساخوان پسر و دختر تفاوت معناداری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: کارکرد اجرایی شامل سازمان دهی، بازداری و تصمیم گیری- برنامه ریزی دانش آموزان نارساخوان ضعیف تر از دانش آموزان عادی است. تشخیص بموقع اشکال در کارکردهای اجرایی و مداخله صحیح در پیشگیری و درمان اختلال خواندن تاثیرگذار است.