مقاله مقایسه کاربرد Ligasure با Stapler خطی در رزکسیون و ترمیم روده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۲۸۹ تا ۲۹۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه کاربرد Ligasure با Stapler خطی در رزکسیون و ترمیم روده
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استاپلر
مقاله لیگاشور
مقاله روده باریک
مقاله کاهش هزینه
مقاله طول مدت عمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توسلی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدزاده حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به اهمیت رزکشن و ترمیم روده باریک و فقدان مطالعات کافی در این زمینه، این مطالعه جهت مقایسه عوارض و هزینه ناشی از کاربرد لیگاشور و استاپلر خطی در رزکشن و ترمیم روده باریک طراحی شد.
روش بررسی: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی فاز یک بود که در سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ در بیمارستان قائم شهر مشهد انجام گرفت. حجم نمونه ۹ نفر در هر گروه تعیین شد. روش کار به این صورت بود که در عمل جراحی لاپاروسکوپیک گاستریک بای پس (Laparoscopic gastric bypass) برای درمان چاقی مرضی بیماران نیاز به قطع کردن قسمتی از روده باریک و سپس بستن دو انتهای آن در یکی از مراحل عمل دارند. این بیماران انتخاب می شدند و به صورت تصادفی به دو گروه استفاده از روش استاپلر یا لیگاشور تقسیم شدند. عوارض عمل جراحی و هزینه مصرفی در اتاق عمل بررسی شد.
یافته ها: هزینه جراحی و وسایل در گروه استاپلر بین ۲۹٫۵ تا ۴۰ میلیون ریال و با میانگین ۳۱٫۸۳±۳٫۵ میلیون ریال و در گروه لیگاشور بین ۲۴ تا ۳۵ و با میانگین ۲۶٫۷۲±۳٫۹۲ میلیون ریال بود و تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود داشت (P=0.004). طول مدت جراحی در گروه استاپلر ۲۰۰±۳٫۴ دقیقه و در گروه لیگاشور ۲۴۰±۱۰ دقیقه بود و تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود داشت (P=0.043).
نتیجه گیری: کاربرد لیگاشور در رزکشن و ترمیم روده باریک، از روش استاپلر خطی مقرون به صرفه تر می باشد. به نظر می رسد این روش، عوارض خاصی به دنبال نداشته و ایمن می باشد. مدت زمان جراحی با لیگاشور بیش تر از جراحی با استاپلر می باشد.