مقاله مقایسه کارایی پنوکسولام با برخی علف کش های رایج شالیزار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقیقات غلات از صفحه ۲۲۳ تا ۲۳۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه کارایی پنوکسولام با برخی علف کش های رایج شالیزار
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله پیزور
مقاله سوروف
مقاله گوشاب
مقاله گیاه سوزی
مقاله علف هرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معاذی کجل ولی اله
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی بیژن
جناب آقای / سرکار خانم: فرحپور آتوسا
جناب آقای / سرکار خانم: مهرپویان مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: واحدی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آزمایشی دو ساله جهت مطالعه واکنش برنج و علف های هرز شالیزار به علف کش جدید دو منظوره پنوکسولام در مقایسه با برخی علف کش های انتخابی رایج برنج طی سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۱ در موسسه تحقیقات برنج کشور اجرا شد. تیمارهای سال اول شامل پنوکسولام در غلظت های ۲۴، ۳۰، ۳۶، ۴۲ و ۴۸ (گرم ماده موثره در هکتار)، بوتاکلر+بن سولفورون متیل، بوتاکلر+سینوسولفورون و آنیلوفوس+اتوکسی سولفورون و تیمارهای سال دوم پنوکسولام در دو سطح ۳۰ و ۴۰ (گرم ماده موثره در هکتار)، اکسادیارژیل+بن سولفورون متیل، تیوبنکارب+بن سولفورون متیل و تیوبنکارب بود. تیمارهای علف کشی رایج در غلظت توصیه شده بررسی شدند. نتایج نشان داد که گیاه سوزی پنوکسولام بر روی برنج در ۲ و ۴ هفته پس از نشاءکاری (WAT) به ترتیب مشابه و بیشتر از علف کش های رایج بود. کارایی پنوکسولام در کنترل سوروف در سال اول و دوم آزمایش به ترتیب مشابه و کمتر از علف کش های رایج و در کنترل «جگن ها و پهن برگ ها» در هر دو سال اجرای آزمایش کمتر از آن ها بود. کاهش کارایی پنوکسولام در کنترل سوروف در سال دوم احتمالا به دلیل کمبود آب و فقدان غرقاب دائم بود. متوسط کارایی بوتاکلر+بن سولفورون متیل یا سینوسولفورون در سال اول در کنترل «جگن ها و پهن برگ ها» به طور متوسط به ترتیب ۹۹، ۸۹ و ۸۵ درصد در ۲، ۴ و ۱۰ WAT و کارایی پنوکسولام در حداکثر دز توصیه شده و زمان های مشابه به ترتیب ۶۱، ۴۰ و ۵۷ درصد بود. در سال دوم اجرای آزمایش و در-WAT 4 کارایی پنوکسولام در کنترل «پیزور و گوشاب» حداکثر ۳۱ درصد و «بن سولفورون متیل در اختلاط با باریک برگ کش ها» حداقل ۹۰ درصد بود. بیشترین عملکرد شلتوک در سال نخست اجرای آزمایش در تیمار بوتاکلر+سینوسولفورون ۳۶۵۰ (kg/ha) و تیمار بوتاکلر+ بن سولفورون متیل به مقدار ۲۹۱۳ (kg/ha) با شاهد وجین دستی و دز توصیه شده پنوکسولام از نظر آماری مشابه بود. علف کش آنیلوفوس+اتوکسی سولفورون فاقد کارایی کافی در کنترل تمام علف های هرز و عملکرد آن با شاهد بدون وجین مشابه بود. اختلاط تیوبنکارب یا اکسادیارژیل با بن سولفورون متیل در سال دوم دارای بیشترین عملکرد شلتوک (۳۶۶۶³) و پنوکسولام در حداقل و حداکثر دز مورد بررسی در مقایسه به ترتیب دارای ۲۵ و ۴۸ درصد عملکرد کمتری بود. به طور کلی بر اساس نتایج این تحقیق پنوکسولام در مقایسه با علف کش های رایج دارای دوام بیشتر گیاه سوزی بر روی برنج، طول دوره کارایی کمتر در کنترل علف هرز سوروف و فاقد کارایی کافی در کنترل دو علف هرز مهم پیزور و گوشاب بود.