مقاله مقایسه کارایی نشانگر RAPD و Modified RAPD در تعیین تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی بین جمعیت های مختلف گیاه رازیانه (Foeniculum vulgar) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در گیاهان دارویی از صفحه ۴۰ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه کارایی نشانگر RAPD و Modified RAPD در تعیین تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی بین جمعیت های مختلف گیاه رازیانه (Foeniculum vulgar)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Foeniculum vulgar
مقاله اسانس
مقاله تنوع ژنتیکی
مقاله هضم آنزیمی
مقاله RAPD

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اطمینان علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شوشتری لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: قربان پور منصور
جناب آقای / سرکار خانم: مهرآفرین علی
جناب آقای / سرکار خانم: قادری اردشیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgar) متعلق به خانواده چتریان است که دارای کاربردهای فراوانی در صنایع دارویی و غذایی می باشد.
هدف: در این مطالعه، تاثیر هضم آنزیمی محصول RAPD – PCR به منظور افزایش کارایی نشانگر RAPD در ارزیابی تنوعات ژنومی مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی: پس از تکثیر DNA ژنومی ۱۵ جمعیت رازیانه با استفاده از ۹ آغازگر RAPD، بخشی از محصول PCR توسط دو آنزیم برشی MseI و EcoRI مورد هضم قرار گرفت. سپس محصول PCR هضم شده و بدون هضم، با استفاده از الکتروفورز ژل آگارز تفکیک شد. برای تعیین کارآیی نشانگرها در تفکیک ژنوتیپ های مورد مطالعه، از معیار میزان اطلاعات چند شکلی (PIC) و برای گروه بندی نمونه ها از تجزیه خوشه ای استفاده شد. همچنین درصد اسانس و اجزای تشکیل دهنده آن در جمعیت های فوق با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی تعیین شد.
نتایج: مقایسه الگوی باندی محصول PCR هضم شده و هضم نشده نشان داد که استفاده از یک آنزیم چهاربازبر مانند MseI برای هضم قطعات حاصل از تکثیر RAPD-PCR می تواند تا حد قابل توجهی میزان چندشکلی را نسبت به روش RAPD استاندارد افزایش دهد. همچنین تجزیه کلاستر بر اساس داده های حاصل از روش RAPD تغییریافته، جمعیت ها را به صورت مناسب تری گروه بندی نمود.
نتیجه گیری: به عنوان یک نتیجه کلی، هضم آنزیمی مناسب محصول PCR می تواند کارایی نشانگر مولکولی RAPD را تا حد قابل توجهی در بررسی تنوعات در سطح ژنوم بهبود بخشد. از سوی دیگر نتایج نشان داد که میان عملکرد اسانس و تنوع ژنتیکی موجود همبستگی وجود ندارد.