مقاله مقایسه کارایی نانو لوله های کربنی تک دیواره و چند دیواره در حذف آرسنیک از محلول های آبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۳۶ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه کارایی نانو لوله های کربنی تک دیواره و چند دیواره در حذف آرسنیک از محلول های آبی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقایسه جذب
مقاله آرسنیک
مقاله نانو لوله کربنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقی زاده علی
جناب آقای / سرکار خانم: درخشانی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: جاوید اله بخش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: حضور آرسنیک در منابع آب منجر به ظهور مشکلات مختلفی از جمله مشکلات پوستی، سرطان، فشار خون و… می شود. هدف از این مطالعه، بررسی مقدار حذف آرسنیک از محیط های آبی با استفاده از نانولوله های کربنی در یک ستون جذب پیوسته بود.
روش کار: این مطالعه از نوع کاربردی و با مقایسه قبل و بعد بود. متغیرهای مستقل این پژوهش شامل دوز نانولوله های کربنی، مدت زمان تماس و نقطه شکست بود که تاثیر این پارامترها بر روی ظرفیت جذب آرسنیک مطالعه شد.
یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد که ظرفیت جذب نانولوله های کربنی تک دیواره و چند دیواره به ترتیب حدود ۱۴۸ و ۹۵ میلی گرم بر گرم است. همچنین داده های آزمایشگاهی با استفاده از مدل ایزوترم فروندلیچ و لانگمویر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده های تعادلی نشان داد که مدل ایزوترم لانگمویر برای توصیف رفتار جذب آرسنیک روی نانو لوله های کربنی بهترین تطابق را دارد.
نتیجه گیری: با استفاده از نتایج این مطالعه می توان به این نتیجه رسید که نانولوله های کربنی را می توان به عنوان یک جاذب موثر برای حذف آرسنیک از محلول های آبی با حجم بالا مورد استفاده قرار داد.