مقاله مقایسه کارایی مایه تلقیح های تجاری و کود نیتروژنه در افزایش عملکرد سویا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۲۵ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه کارایی مایه تلقیح های تجاری و کود نیتروژنه در افزایش عملکرد سویا
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تثبیت نیتروژن
مقاله مایه تلقیح سویا
مقاله برادی رایزوبیوم ژاپونیکوم
مقاله سویا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی مطلق مجید
جناب آقای / سرکار خانم: خاوازی کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: معزاردلان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: غالبی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مصرف گسترده کودهای نیتروژنی در مزارع زیر کشت گیاهان خانواده لگومینوز، به دلیل تثبیت بیولوژیک نیتروژن توسط گیاهان این خانواده، نتیجه ای جز هدر رفت سرمایه کشتکار و آلودگی های زیست محیطی بدنبال نخواهد داشت.
استفاده از مایه تلقیح های ریزوبیومی در این مزارع یکی از شیوه های مدیریتی مطلوب برای حفظ سلامت خاک و ارتقای کمی و کیفی محصول به حساب می آید. برای دست یابی به موثرترین مایه تلقیح ریزوبیومی ضرورت دارد تا کشورها بطور منظم و مستمر برنامه غربال گری سویه های ریزوبیومی خود را در شرایط مختلف خاک و اقلیم دنبال نمایند. مایه تلقیح سویا نیز یکی از پرمصرف ترین مایه تلقیح های ریزوبیومی در کشور می باشد که برای بهبود کیفیت آن نیاز به معرفی سویه های موثر و کارآتر Bradyrhizobium japonicum می باشد. در این راستا در سال ۱۳۸۶ آزمایش مزرعه ای شامل ۱۲ تیمار مایه تلقیح حاوی سویه های مختلف Bradyrhizobium japonicum، یک تیمار شاهد (بدون تلقیح) و تیمار کود نیتروژنه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار انجام و شاخص های رشد، عملکرد، درصد پروتئین و روغن سویا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه آماری نشان داد که تاثیر سویه های مختلف باکتری Bradyrhizobium japonicum و کود نیتروژنه بر عملکرد دانه درسطح ۵% معنی دار و در میان مایه تلقیح ها نیز مایه تلقیح شماره ۴ با میانگین ۵۱۷۵ کیلوگرم در هکتار در گروه اول رده بندی آماری قرار گرفت. تفاوت عملکرد تیمار مورد نظر با تیمارشاهد (بدون تلقیح) ۱۱۱۳ کیلوگرم در هکتار بود. پس از شاهد حداقل محصول نیز از تیمارمایه تلقیح Nutri soya با میانگین ۳۵۹۶ کیلوگرم در هکتار بدست آمد.
– تفاوت درصد پروتئین و روغن و همچنین عملکرد پروتئین و روغن دانه از نظر آماری معنی دار و تیمار (مایه تلقیح) شماره ۲ با ۳۸% پروتئین و تیمار شاهد همراه کود ازته با %۲۳٫۵۶ روغن، حائز رتبه های اول و آخر در گروه بندی آماری گردیدند. سایر فاکتورهای رشد و تولید محصول از قبیل شاخص سطح برگ، ارتفاع بوته، وزن خشک و همچنین مقادیر نیتروژن در خاک و گیاه، به سوش های مختلف باکتری های جداسازی شده داخلی پاسخ مناسب و مثبت نشان دادند.