مقاله مقایسه کارایی سه تکنیک پرتونگاری پری اپیکال در تفکیک ریشه های دندان مولر دوم فک بالا و حذف همپوشانی با قوس گونه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۲۲۹ تا ۲۳۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه کارایی سه تکنیک پرتونگاری پری اپیکال در تفکیک ریشه های دندان مولر دوم فک بالا و حذف همپوشانی با قوس گونه ای
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رادیوگرافی
مقاله گونه
مقاله موقعیت یابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیخی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: زوار رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی ویدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تهیه رادیوگرافی خوب با زاویه مناسب به ویژه در دندان های چند ریشه ای می تواند اطلاعات صحیح و مفیدی را به دندان پزشک بدهد. هدف از این پژوهش، مقایسه سه روش موازی، تیوب شیفت مزیالی و روش نیمساز برای تفکیک کانال های باکالی و پالاتالی دندان مولر دوم بالا از یکدیگر و از قوس گونه ای در رادیوگرافی های پری اپیکال بود.
مواد و روش ها: در این پژوهش مقطعی، از ۸۰ دندان مولر دوم بالا با سه تکنیک موازی، تیوب شیفت مزیالی و روش نیمساز تعداد ۲۴۰ رادیوگرافی پری اپیکال تهیه شد (هر تکنیک ۸۰ کلیشه) و مورد ارزیابی قرار گرفت. برای هر یک از رادیوگرافی ها ۴ نمره (از ۰ تا ۳ بر اساس میزان همپوشانی ریشه ها بر هم و بر قوس گونه) در نظر گرفته شد. داده ها توسط آزمون Chi2 آنالیز شدند (a=0.05).
یافته ها: در مقایسه ای که بین سه روش تکنیک موازی و شیفت مزیالی و نیمساز انجام شد، مشخص گردید که در ۷۳٫۸ درصد موارد در تکنیک موازی، تفکیک کامل ریشه های دندانی از یکدیگر و از قوس گونه صورت گرفته است. همین مورد در روش مزیالی در ۵۷٫۵ درصد و در روش نیمساز ۴۰ درصد موارد بود. تفاوت معنی داری بین سه روش مشاهده شد (p value<0.05).
نتیجه گیری: طبق نتایج این پژوهش، در نگاره های با شیفت مزیالی، تفکیک قوس گونه از ریشه های دندانی دیده شد؛ اما خود ریشه ها بر روی هم همپوشانی نشان داد. اما در تکنیک موازی، می توان تفکیک کامل ریشه ها از قوس گونه را نیز مشاهده نمود. روش مزیالی در بیمارانی که امکان انجام روش موازی در آنها نمی باشد انتخاب بعدی است اما روش نیمساز به علت همپوشانی قوس بر ریشه ها توصیه نمی شود.