مقاله مقایسه کارایی روش های برآورد تلفات در شبیه سازی فرایند بارش رواناب حوضه آبخیز کارون ۳ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مهندسی منابع آب از صفحه ۱۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه کارایی روش های برآورد تلفات در شبیه سازی فرایند بارش رواناب حوضه آبخیز کارون ۳
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان حفاظت خاک آمریکا
مقاله گرین و امپت
مقاله تلفات اولیه – مقدار ثابت
مقاله نمایی
مقاله دربر دارنده شرایط رطوبتی خاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رزم خواه هما
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندعلی علی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفیان بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: رادمنش فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به تاثیر بارز روش تلفات نفوذ در عملکرد شبیه بارش – رواناب به منظور کاهش خطا و واریانس ویژگی های سیلاب، و در پیامد آن، افزایش دقت و کارایی طراحی های مبتنی بر خصوصیات استخراجی سیلاب حاصل از شبیه بارش – رواناب، نظیر حجم رواناب، بده اوج و زمان رسیدن به آن، عملکرد شبیه های نفوذ سازمان حفاظت خاک آمریکا، گرین و امپت، تلفات اولیه – مقدار ثابت، نسبت ثابت، نمایی و شبیه دربر دارنده شرایط رطوبتی خاک در شبیه سازی بارش – رواناب حوضه آبخیز کارون ۳ با کاربرد نرم افزار HEC-HMS مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج روش دربر دارنده شرایط رطوبتی خاک را با بیشترین میانگین ضریب ناش – ساتکلیف ۰٫۸۱ در واسنجی و ۰٫۶۹ در ارزیابی، برتر از سایرین نشان داد. این شبیه از کمترین مجموع مربعات خطای وزنی ۱۴۸ و ۱۴۳ در واسنجی و ارزیابی برخوردار بود. شبیه های سازمان حفاظت خاک آمریکا و نسبت ثابت در رده های بعدی قرار گرفتند. مقایسه متغیرهای کلیدی شبیه سازی شده با مقادیر مشاهداتی نشان داد که روش دربر دارنده شرایط رطوبتی خاک از کمترین درصد خطای شبیه سازی حجم، بده اوج در واسنجی، و ارزیابی برخوردار است. مدل سازمان حفاظت خاک آمریکا در شبیه سازی بده اوج در ارزیابی با دربر دارنده شرایط رطوبتی خاک برابری کرد، اما تلفات اولیه – مقدار ثابت، و گرین و امپت در زمان رسیدن به بده اوج برتر بودند.