مقاله مقایسه کارآیی مدل های تلفیقی NN-ARX و ANFIS با GA-GT جهت تخمین تبخیر روزانه از تشت در شرایط اقلیمی خشک و گرم بلوچستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۳۸۱ تا ۳۹۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه کارآیی مدل های تلفیقی NN-ARX و ANFIS با GA-GT جهت تخمین تبخیر روزانه از تشت در شرایط اقلیمی خشک و گرم بلوچستان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبخیر از تشت
مقاله شبکه های عصبی مصنوعی
مقاله شبکه های عصبی فازی
مقاله الگوریتم ژنتیک
مقاله آزمون گاما
مقاله اقلیم خشک و گرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی جابر
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم نیا علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پیری جمشید
جناب آقای / سرکار خانم: میرمرادزهی جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه تخمین صحیح تبخیر به عنوان یکی از عناصر مهم چرخه هیدرولوژی، نقش مهمی را در توسعه پایدار و مدیریت بهینه منابع آب کشورهای مواجه با بحران آب می تواند ایفا کند. تاکنون روش ها و فرمول های تجربی فراوانی در زمینه برآورد فرایند غیر خطی و پیچیده تبخیر روزانه از تشت ارائه شده که با عدم قطعیت می باشد و از دقت بالایی برخوردار نبوده و همچنین دسترسی به تمام پارامترهای ورودی آنها مشکل و یا اندازه گیری آنها محتاج صرف هزینه و زمان زیادی می باشند. در این تحقیق کارایی دو مدل غیر خطی NN-ARX و ANFIS جهت برآورد تبخیر روزانه از تشت در شرایط اقلیمی خشک و گرم (ایرانشهر)، خشک و گرم ساحلی (چابهار) و اقلیم نیمه خشک و معتدل گرم (سراوان) مورد ارزیابی قرار گرفته است. از بین پنج پارامتر ورودی شامل سرعت باد، درجه حرارت، رطوبت نسبی، فشار و ساعات آفتابی در دوره ۵ ساله از ابتدای مهر ۱۳۸۴ تا انتهای اسفند ۱۳۸۹، بهترین ترکیب ورودی مدل با استفاده از الگوریتم ژنتیک آزمون گاما (GA-GT) برای هر یک از ایستگاههای سینوپتیک واقع در این مناطق انتخاب گردید. سپس با استفاده از مدل های NN-ARX و ANFIS، تبخیر روزانه از تشت برآورد شد. با بکارگیری معیارهای آماری شامل R2، RMSE و MAE، کارایی مدل ANFIS با ۳ تابع عضویت نوع گوسی و مدلNN-ARX  برای هر یک از ایستگاه های سینوپتیک منتخب ارزیابی گردید. نتایج حاصله نشان می دهد که دقت مدل ANFIS نسبت به مدل NN-ARX در برآورد تبخیر روزانه از تشت در شرایط اقلیمی خشک و گرم بلوچستان مورد بررسی بیشتر است.