مقاله مقایسه کارآیی قارچ کش ترکیبی تری سیکلازول + تیوفانات متیل با قارچ کش های متداول در کنترل بیماری بلاست برنج در شمال ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقیقات غلات از صفحه ۳۱۷ تا ۳۲۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه کارآیی قارچ کش ترکیبی تری سیکلازول + تیوفانات متیل با قارچ کش های متداول در کنترل بیماری بلاست برنج در شمال ایران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادی فنفوس
مقاله تری سیکلازول
مقاله کارپروپامید
مقاله کنترل شیمیایی
مقاله pyricularia oryzae
مقاله Vistaâ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاداشت دهکایی فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: دودابی نژاد ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: پورفرهنگ حسن
جناب آقای / سرکار خانم: داریوش سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیماری بلاست ناشی از قارچ Pyricularia oryzae به عنوان بیماری اصلی ارقام بومی برنج در شمال ایران محسوب می شود و به همین دلیل، کنترل شیمیایی آن از اولویت ویژه ای برخوردار است. استفاده از قارچ کش های مختلف و مخلوط قارچ کش ها یک روش مهم در مدیریت شیمیایی این بیماری به شمار می رود. در این تحقیق، اثر قارچ کش ویستا (Vista®) به عنوان یک قارچ کش ترکیبی (Tricyclazo1e+thiophanate methy1, WP 72.5%) در کنترل بیماری بلاست برگ، خوشه، گردن و گره میانی به نسبت های ۴۰۰، ۵۰۰ و ۶۰۰ گرم در هکتار در مقایسه با قارچ کش های رایج شامل تری سیکلازول (WP 75%)، کارپروپامید (SC300 50%) و ادی فنفوس (EC 50%) به ترتیب به نسبت های نیم کیلو، ۴۰۰ میلی لیتر و یک لیتر در هکتار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در شرایط مزرعه ای طی سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایش در شهرستان رشت نشان داد که اثرات قارچ کش های ویستا® در هر سه غلظت، کارپروپامید و تری سیکلازول در غلظت های ذکر شده تاثیر معنی داری در کنترل بیماری بلاست برگ در رقم هاشمی در مقایسه با شاهد در هر دو سال داشتند. اثر همه قارچ کش ها در کاهش بیماری بلاست خوشه و گره میانی (به غیر از ادی فنفوس) در سال اول و بلاست گردن (به غیر از ادی فنفوس) در سال دوم نسبت به شاهد معنی دار بود. در سال دوم بلاست گره به شدت توسعه یافت و مصرف قارچ کش های مورد آزمایش تاثیر معنی داری در کاهش بلاست گره در مقایسه با شاهد نشان نداد. در شهرستان آمل، قارچ کش ادی فنفوس، مشابه آنچه که در شهرستان رشت به دست آمد، دارای کمترین تاثیر در کاهش بیماری بلاست برگ بود.