مقاله مقایسه کارآیی روش های ازن زنی تنها، ازن زنی کاتالیزوری و جذب بر کربن فعال در حذف فورفورال از محلول های آبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۵۱ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه کارآیی روش های ازن زنی تنها، ازن زنی کاتالیزوری و جذب بر کربن فعال در حذف فورفورال از محلول های آبی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فورفورال
مقاله محلول های آبی
مقاله اکسیداسیون پیشرفته
مقاله کربن فعال
مقاله ازن زنی کاتالیزوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لیلی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدغلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ندافی کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: فورفورال یک ترکیب شیمیایی سمی است. برای جلوگیری از اثرات آن بر انسان و محیط زیست، باید فاضلاب های حاوی فورفورال را پیش از دفع به محیط، به نحو مقتضی تصفیه نمود. در این مطالعه از روش های اکسیداسیون پیشرفته مبتنی بر ازن برای حذف غلظت های مختلف فورفورال از فاضلاب در مقیاس آزمایشگاهی استفاده شده است.
مواد و روش ها: این پژوهش از نوع کاربردی است. نمونه های مورد نیاز در هر بررسی در زمان های مورد نظر برداشت شد. در این مطالعه اثر فرایندهای ازن زنی تنها (SOP)، ازن زنی کاتالیزوری (COP) و جذب تنها بر کربن فعال (SAP) بر میزان حذف فورفورال تحت شرایط مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: تاثیر برخی از پارامترهای مهم مثل
pH ، دوزاژ کربن فعال و زمان واکنش بر کاراییSOP ،SAP  و COP مورد بررسی قرار گرفت. نتایج در موردpH  نشان داد که کارایی هر سه فرآیند در شرایط خیلی اسیدی و قلیایی نسبت به سایر pH ها کمی بیشتر است. با افزایش میزان دوزاژ، راندمان حذف افزایش یافت و بالاخره با گذشت زمان واکنش، راندمان حذف برای هر سه فرآیند مطالعه شده، افزایش یافت.
نتیجه گیری: بیشتر بودن راندمان تجزیه فورفورال در شرایط اسیدی می تواند ناشی از اکسیداسیون مستقیم و کاتالیزوری آن توسط ازن باشد. بالاتر بودن راندمان در pH های قلیایی نیز ناشی از اکسیداسیون غیرمستقیم بر اثر تولید رادیکال های هیدروکسیل می باشد. در مورد اثر زمان واکنش، نتایج نشان دهنده این است که در COP خاصیت سینرژیستی وجود دارد. بیشتر شدن سطوح موجود برای واکنش ازن – کربن فعال – فورفورال می تواند دلیل افزایش راندمان با افزایش دوزاژ کربن فعال باشد.