مقاله مقایسه پیامدهای نوزادی در زنان نخست زا در دو گروه زایمان فیزیولوژیک و مرسوم: یک کارآزمایی بالینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۶ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه پیامدهای نوزادی در زنان نخست زا در دو گروه زایمان فیزیولوژیک و مرسوم: یک کارآزمایی بالینی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارداری
مقاله پیامد
مقاله زایمان
مقاله مادران
مقاله نخست زا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صحتی شفایی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی سامیه
جناب آقای / سرکار خانم: قوجازاده مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مداخلات پزشکی غیر ضروری ارائه شده برای زایمان، منجر به ایجاد پیامدهای نامطلوب در زمینه مادری و نوزادی شده است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه پیامدهای جنینی- نوزادی در بین زنان نخست زا انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سوکور در سال ۱۳۹۰ بر روی ۳۷۰ مادر نخست زا که به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده بودند، در بیمارستان شهید نورانی تالش انجام شد. انتخاب نمونه ها به صورت تصادفی با استفاده از نرم افزار انتخاب تصادفی نمونه و از طریق بلوک بندی ۴ و ۶ تایی انجام شد. نوع مداخله در پاکت ارائه شده به هر مراجعه کننده، تعیین شده بود. داده ها از طریق چک لیست، مشاهده سیر زایمان، نتایج آزمایشات و پیگیری تلفنی جمع آوری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۳) و آزمون های تی و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: ضربان قلب جنین در مراحل زایمانی در گروه زایمان فیزیولوژیک نسبت به گروه زایمان مرسوم، بیشتر در محدوده طبیعی بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (
p<0.001). دو گروه از نظر آپگار دقیقه اول، اختلاف آماری معنی داری نداشتند (p=0.32) ولی این اختلاف در مورد آپگار دقیقه پنجم، معنی دار بود (P<0.001). دو گروه زایمان فیزیولوژیک و مرسوم از نظر PH گاز خون شریانی (p=0.028)، نیاز به احیاء (p=0.072) و میزان بستری در بخش نوزادان (P=0.019) اختلاف آماری معنی داری داشتند.
نتیجه گیری: با توجه به فرآیند فیزیولوژیک زایمان و عدم نیاز به مداخلات پزشکی، می توان پیامدهای زایمانی نوزادی را با استفاده از روش های غیر دارویی کاهش درد زایمان، بهبود بخشید.