مقاله مقایسه پیامدهای مادری در زنان بستری شده در فاز نهفته و فعال زایمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم خرداد ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۸ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه پیامدهای مادری در زنان بستری شده در فاز نهفته و فعال زایمان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیامد
مقاله فاز فعال زایمان
مقاله فاز نهفته زایمان
مقاله مادران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صحتی شفایی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: نقی زاده سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: قوجازاده مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اکثر اوقات وسوسه قوی برای بستری مادران در فاز نهفته زایمان وجود دارد که هدف از آن، کاهش درد و ترس مادران می باشد. توجه به زمان پذیرش زنان جهت زایمان، می تواند از ایجاد بسیاری از مشکلات برای مادر و نوزاد جلوگیری کند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه پیامدهای مادری در زنان بستری شده در فاز نهفته و فعال زایمان انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی- مقایسه ای در سال ۱۳۹۱ بر روی ۵۰۰ نفر از زنان بارداری که جهت انجام زایمان طبیعی در بیمارستان طالقانی تبریز بستری شده بودند، انجام شد. افراد به دو گروه فاز نهفته (۲۵۰ نفر) و فاز فعال زایمان (۲۵۰ نفر) تقسیم شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق مشاهده سیر زایمان، مصاحبه با مادران و مطالعه مندرجات پرونده بیماران گردآوری شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای شامل مشخصات واحدهای پژوهش، ارزیابی پیامدهای مادری طی مراحل اول، دوم، سوم و چهارم زایمان، ارزیابی پیامدهای مادری قبل از ترخیص از بیمارستان و ۱۰ روز اول بعد از زایمان بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۳) و آزمون های تی، کای دو، همبستگی و رگرسیون لوجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: دو گروه فاز نهفته و فعال زایمان از نظر استفاده از اکسی توسین جهت تحریک و تقویت زایمان، آمنیوتومی و تجویز داروهای آمپی سیلین، هیوسین، پیتیدین و پرومتازین اختلاف آماری معنی داری داشتند (
P<0.05). از بین پیامدهای مادری در مراحل دوم، سوم و چهارم زایمان، دو گروه از نظر استفاده از فشار بر فوندوس رحم در حین زایمان، عوارض مرحله چهارم لیبر و ماساژ رحم از روی شکم اختلاف آماری معنی داری داشتند (p<0.05). بررسی پیامدهای مادری قبل از ترخیص از بیمارستان و ۱۰ روز پس از زایمان نشان داد که دو گروه از نظر خونریزی پس از زایمان (p=0.017)، میزان هموگلوبین (p=0.007) و هماتوکریت (p=0.008) و طول مدت بستری در بخش بعد از زایمان (p=0.04) اختلاف آماری معنی داری داشتند.
نتیجه گیری: بستری در فاز نهفته، باعث افزایش عوارض مادری، انجام مداخلات تهاجمی بر روی مادر و افزایش طول مدت بستری در بیمارستان می شود. لذا پیشنهاد می شود پزشک یا مامایی که مسوول پذیرش زائو می باشد، در صورت عدم وجود دلیل برای بستری کردن زنان در فاز نهفته، از پذیرش آنها در فاز نهفته خودداری کند.