مقاله مقایسه پیامدهای شروع تغذیه ۴ و ۱۲ ساعت پس از عمل سزارین تحت بیهوشی عمومی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از صفحه ۷ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه پیامدهای شروع تغذیه ۴ و ۱۲ ساعت پس از عمل سزارین تحت بیهوشی عمومی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سزارین
مقاله تغذیه زودهنگام
مقاله عوارض گوارشی
مقاله درد
مقاله زخم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عادلی محدثه
جناب آقای / سرکار خانم: شماعیان رضوی نازنین
جناب آقای / سرکار خانم: کبیریان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: رزمجو نسترن
جناب آقای / سرکار خانم: تارا سیده فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در مورد نحوه تغذیه پس ازعمل سزارین بین پزشکان مختلف و مراکز درمانی متفاوت اختلاف نظر وجود دارد. دامنه این تفاوت ازشروع زودهنگام مایعات یا موادغذایی تا شروع دیرهنگام آنها (حتی تا ۲۴ ساعت یس از عمل) متفاوت است. این مطالعه باهدف ارزیابی و مقایسه پیامدها در تغذیه زودهنگام ۴ ساعت و ۱۲ ساعت پس از عمل سزارین تحت بیهوشی سزارین انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه یک نوع کارآزمایی بالینی می باشد. نمونه ها شامل ۸۲ مادر است که به روش تخصیص تصادفی به دو گروه تغذیه زودهنگام و معمول تقسیم شدند. مادران گروه تغذیه زودهنگام ۴ ساعت پس از جراحی، مایعات رقیق و صاف شده را شروع و تا زمان شنیده شدن صداهای روده ای ادامه دادند، سپس رژیم معمولی را دریافت نمودند. در حالیکه مادران گروه تغذیه معمول، ۱۲ ساعت پس از جراحی رژیم مایعات را شروع نمودند و پس از اجابت مزاج اجازه دریافت غذای معمولی را داشتند. عوارض گوارشی، شدت درد، ترمیم زخم سزارین و میزان رضایتمندی مادران در دو گروه بررسی شد. سپس داده ها با استفاده از آزمونهای آماری کای دو، کروسکال والیس، T مستقل، فیشر و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: شدت نفخ ۲۴ ساعت پس از سزارین در گروه مطالعه کمتر بود (p=0.030). زمان برگشت صداهای روده ای، دفع گاز، اجابت مزاج نیز به طور معنی داری در گروه مطالعه کمتر بود (p=0.001). همچنین شدت درد ۱۲ (p=0.010) و ۲۴ (p=0.000) ساعت پس از عمل نیز در گروه مطالعه به مراتب کمتر بود در حالیکه دوگروه از نظر ترمیم زخم سزارین تفاوت آماری معنی داری نداشتند (p=0.257) و میزان رضایتمندی مادران در گروه مطالعه نیز بیشتر بود (p=0.000).
نتیجه گیری: شروع زودهنگام (۴ ساعت) تغذیه در سزارین های تحت بیهوشی عمومی، بدون افزایش عوارض گوارشی و عفونت زخم باعث کاهش درد و افزایش رضایتمندی مادران می شود.