مقاله مقایسه پیامدهای جنینی – نوزادی در مادران بستری شده در فاز نهفته و فعال زایمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در زن و فرهنگ از صفحه ۹۳ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه پیامدهای جنینی – نوزادی در مادران بستری شده در فاز نهفته و فعال زایمان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نتایج
مقاله جنین
مقاله نوزاد
مقاله فاز نهفته
مقاله فاز فعال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقی زاده سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: صحتی شفایی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: قوجازاده مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و اهداف: دقیقا مشخص نیست که بستری در فاز نهفته زایمانی آیا به علت اختلال عملکرد رحمی و یا به علت موقعیت خطرناک مادران و جنین آنها می باشد. بنابراین تعیین دقیق زمان بستری مادر جهت زایمان می تواند مانع از ایجاد بسیاری از مشکلات برای مادر و نوزاد گردد. این مطالعه به منظور مقایسه پیامدهای جنینی – نوزادی در مادران بستری شده در فاز نهفته و فعال زایمان انجام گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی – مقایسه ای به صورت تصادفی بر روی ۵۰۰ نفر در بیمارستان طالقانی تبریز انجام گرفت. نمونه ها در دو گروه فاز نهفته زایمان (۲۵۰ نفر) و فاز فعال زایمان (۲۵۰ نفر) تخصیص یافتند. اطلاعات مورد نیاز برای مطالعه از طریق مصاحبه با مادران، مشاهده سیر زایمان و مطالعه مندرجات پرونده بیمار گردآوری شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، شامل چک لیست و فرم پارتوگراف بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری (ver.13) SPSS استفاده شد.
یافته ها: مونیتورینگ ضربان قلب جنین در جریان لیبر نشان داد که در گروه فاز نهفته %۶٫۸ و فاز فعال %۵٫۸ زنان دچار اختلالات ضربان قلب از جمله برادیکاردی و تاکیکاردی بودند اما اختلاف آماری معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد. بین دو گروه فاز نهفته و فعال اختلاف آماری معنی داری از نظر آپگار دقیقه اول،  PHخون شریانی بند ناف و اقدامات انجام شده بر روی نوزاد وجود داشت.
نتیجه گیری: پذیرش زنان در مرحله نهفته زایمان با افزایش عوارض و مداخلات انجام شده بر روی نوزاد همراه است. بنابراین پیشنهاد می گردد پزشک یا مامای مسوول پذیرش زائو، در صورت عدم وجود دلیل برای بستری کردن زنان در فاز نهفته، از پذیرش وی خودداری نمایند.