مقاله مقایسه پوسته شلتوک و کربن فعال در حذف کادمیوم با غلظت کم از محیط آبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مهندسی منابع آب از صفحه ۱ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه پوسته شلتوک و کربن فعال در حذف کادمیوم با غلظت کم از محیط آبی
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوسته شلتوک
مقاله کربن فعال
مقاله زمان تعادل
مقاله بازده جذب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه محمدی حیدری زمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، از جاذبهای پوسته شلتوک و کربن فعال برای حذف یون کادمیوم از محیط آبی استفاده شد. کلیه آزمایش ها در ۶=pH انجام گرفت. بررسی زمان تعادل در غلظت های مختلف نشان داد که با کاهش غلظت اولیه محلول، زمان تعادل برای هر دو جاذب کاهش یافته و همگرا می شود. در این حالت، زمان تعادل کربن فعال و پوسته شلتوک به ترتیب برابر ۴۵ با و ۶۰ دقیقه به دست آمد. همچنین، با افزایش غلظت اولیه از ۵۰ میلی گرم به ۵۰۰ میلی گرم بر لیتر، زمانهای تعادل کاهش یافته و با هم برابر می شوند. در این حالت، زمان تعادل کربن فعال و پوسته شلتوک با هم برابر و مقدار آن ۶۰ دقیقه به دست آمد. بیشترین زمان تعادل برای جاذبهای کربن فعال و پوسته شلتوک به ترتیب برابر با ۱۲۰ و ۹۰ دقیقه حاصل شد. بیشترین زمان تعادل برای هر دو جاذب مربوط به غلظت ۵۰ میلی گرم بر لیتر بود. بررسی بازده جذب در غلظت های مختلف نشان داد که با کاهش غلظت اولیه محلول، بازده جذب برای هر دو جاذب افزایش یافته و به هم نزدیک می شوند. بیشترین بازده جذب برای پوسته شلتوک و کربن فعال در غلظت اولیه ۱ میلی گرم بر لیتر به دست آمد. در این تحقیق، شبیه های جذب جنبشی نیز مورد مطالعه قرار گرفت و شبیه هو و همکاران داده ها را بهتر توصیف کرد. همچنین، برازش شبیه های همدمای جذب لانگمویر و فرونیدلیش بر داده ها جذب نشان داد که شبیه فرونیدلیش داده های آزمایش را بهتر توصیف می کند.