مقاله مقایسه پردازش هیجانی و ترس از ارزیابی های مثبت و منفی در زنان دارای فوبی اجتماعی و زنان عادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه پردازش هیجانی و ترس از ارزیابی های مثبت و منفی در زنان دارای فوبی اجتماعی و زنان عادی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پردازش هیجانی
مقاله ترس از ارزیابی مثبت – منفی
مقاله فوبی اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: نریمانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش مقایسه پردازش هیجانی و ترس از ارزیابی های مثبت و منفی در زنان دارای فوبی اجتماعی و زنان عادی بود. روش این مطالعه از نوع علی مقایسه ای بود. نمونه این پژوهش ۶۰ زن دارای فوبی اجتماعی و ۶۰ زن عادی در شهر گرگان بود که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس فوبی اجتماعی (کانر، ۲۰۰۰)، مقیاس پردازش هیجانی (باکر، ۲۰۰۷)، مقیاس ترس از ارزیابی مثبت (ویکز، ۲۰۰۸) و مقیاس ترس از ارزیابی منفی (لری، ۱۹۸۳) استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که پردازش هیجانی و ترس از ارزیابی منفی در زنان دارای فوبی اجتماعی نسبت به زنان سالم بیشتر است. (۰٫۰۰۱>P). در صورتی که ترس از ارزیابی مثبت در زنان دارای فوبی اجتماعی نسبت به زنان سالم کمتر بود. (۰٫۰۰۱>P). نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که پردازش هیجانی و ترس از ارزیابی های مثبت – منفی ۵۷ درصد از واریانس علایم فوبی اجتماعی را در زنان دارای فوبی اجتماعی تبیین می کنند. (۰٫۰۰۱>P). این پژوهش نتایج مهمی در زمینه پیشگیری، درمان و خدمات مشاوره ای برای زنان دارای فوبی اجتماعی است.