مقاله مقایسه پاسخ های عضلانی برانگیخته دهلیزی گردنی کودکان فلج مغزی اسپاستیک با کودکان هنجار ۱۲-۷ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در (شنوایی شناسی) auditory and vesitibular research از صفحه ۴۹ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه پاسخ های عضلانی برانگیخته دهلیزی گردنی کودکان فلج مغزی اسپاستیک با کودکان هنجار ۱۲-۷ ساله
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کودک
مقاله فلج مغزی اسپاستیک
مقاله آزمون پتانسیل های عضلانی برانگیخته دهلیزی گردنی
مقاله سیستم دهلیزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرفهیمی نازیلا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده نیما
جناب آقای / سرکار خانم: کریملو مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: رصافیانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: شهشهانی سهیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از آزمون های تشخیصی در بررسی عملکرد سیستم دهلیزی، آزمون پتانسیل های عضلانی برانگیخته دهلیزی گردنی است. این پژوهش با دو هدف بررسی امکان پذیری انجام آزمون پتانسیل های عضلانی برانگیخته دهلیزی گردنی در کودکان فلج مغزی اسپاستیک ۱۲-۷ ساله و عملکرد سیستم دهلیزی گردنی آنان در مقایسه با کودکان هنجار با استفاده از این آزمون صورت گرفت.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی مقایسه ای
۳۱ کودک مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک، ۸ دختر و ۲۳ پسر با میانگین سنی ۷۷٫۸ سال و انحراف معیار ۵۲٫۱ سال، و ۳۱ کودک هنجار شامل ۱۳ دختر و ۱۸ پسر با میانگین سنی ۷۷٫۸ سال و انحراف معیار ۵۲٫۱ سال شرکت داشتند و مورد ارزیابی پتانسیل های عضلانی برانگیخته دهلیزی گردنی با استفاده از محرک تن برست ۵۰۰ هرتز قرار گرفتند. شاخص های مورد بررسی شامل زمان نهفتگی قله های p13 و n23، دامنه n23-p13 و آستانه بود.
یافته ها: پتانسیل های عضلانی برانگیخته دهلیزی گردنی ثبت شده در ۳۱ کودک هنجار دوطرفه بود. در حالی که، این پاسخ در ۲۱ مورد از کودکان دچار فلج مغزی در هر دو گوش، سه مورد در گوش راست و پنج مورد در گوش چپ و دو مورد بدون پاسخ بود. در دو گروه از نظر زمان نهفتگی قله n23، دامنه و آستانه n23-p13 تفاوت معنی داری مشاهده شد (p<0.05).
نتیجه گیری: یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که آزمون پتانسیل های عضلانی برانگیخته دهلیزی گردنی در کودکان فلج مغزی قابل اجرا است. بین دو گروه تفاوت معنی داری در شاخص های مورد بررسی دیده شد که بررسی علل آنها به مطالعات بیشتری نیاز دارد.