مقاله مقایسه پارامترهای کینتیکی و کینماتیکی دو نوع پرش عمودی اسکوات و پرش با حرکت مخالف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۱۹ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه پارامترهای کینتیکی و کینماتیکی دو نوع پرش عمودی اسکوات و پرش با حرکت مخالف
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرش عمودی اسکوات
مقاله پرش عمودی با حرکت مخالف
مقاله صفحه نیروسنج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همت فر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: بهپور ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: حسنوند راضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تجزیه و تحلیل پرش عمودی از نظر بیومکانیکی جهت شناسایی بهترین روش پرش با بهره مکانیکی بالا ضروری است. بدیهی است که روش پرش در نتیجه و رکورد تاثیر معنی داری دارد. لذا مقایسه روشهای مختلف اهمیت اساسی دارد. هدف پژوهش حاضر، مقایسه پارامترهای کینتیکی و کینماتیکی دو نوع پرش عمودی اسکوات و پرش با حرکت مخالف است.
روش: بدین منظور از میان ۱۶ نفر بازیکنان بسکتبال ۱۷-۱۳ سال باشگاه ذوب آهن اصفهان که داوطلب شرکت در پژوهش بودند. ۱۱ نفر واجد شرایط با میانگین سن ۱٫۲۸±۱۴٫۶۴ سال، قد ۷٫۶±۱۷۹٫۵۵ سانتی متر، جرم ۸٫۷±۶۶٫۵۸، کیلوگرم و طول اندام تحتانی ۳٫۱±۸۴٫۳۶ سانتی متر بصورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنیها روی صفحه نیروسنج هر دو روش پرش عمودی را دوبار اجرا کردند و رکورد بهترین اجرا برای هر یک ثبت شد. در پرش اسکوات آزمودنی روی تخته نیرو در حالتی قرار می گرفت که زانوها دارای ۱۲۰ درجه فلکشن بود، و از همین وضعیت با باز کردن زانوها پرش عمودی می کرد. در حالی که در پرش با حرکت مخالف آزمودنی پس از قرار گرفتن بر روی تخته نیرو ابتدا زانوها را خم و در حالت مناسب با اکستنشن زانو پرش عمودی را انجام می داد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد. میزان خطای نوع اول ۵%£a در نظر گرفته شد.
نتایج: نشان داد که مقدار نیروی عکس العمل عمودی زمین (
P=0.03)، ارتفاع (P=0.01) و سرعت تیک آف (P=0.05) در پرش عمودی با حرکت مخالف بیشتر از پرش عمودی اسکوات بود. همچنین رابطه مستقیمی بین سرعت تیک آف پرش عمودی و ارتفاع بدست آمده در هر دو پرش حاصل شد.
نتیجه گیری: پرش عمودی با حرکت مخالف از نظر هر سه پارامتر وضعیت بهتری نسبت به پرش اسکوات دارد و می تواند بعنوان تکنیک برتر مورد توجه مربیان و ورزشکاران قرار گیرد.