مقاله مقایسه پارامترهای اسپرمی و سلامت DNA اسپرم بین افراد بارور و واریکوسل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در سلول و بافت از صفحه ۱۷۱ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه پارامترهای اسپرمی و سلامت DNA اسپرم بین افراد بارور و واریکوسل
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسیب DNA
مقاله پارامترهای اسپرم
مقاله واریکوسل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوائیان کلات الهه
جناب آقای / سرکار خانم: تولایی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی همایون
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهانی محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: واریکوسل از جمله شایعترین علل ناباروری مردان می باشد که در آن عملکرد بیضه بطور پیشرونده آسیب می بیند. در این مطالعه پارامترهای اسپرمی و همچنین سلامت DNA بین بیماران واریکوسل و افراد بارور مقایسه شد.
مواد و روشها: این مطالعه بر روی ۵۵ بیمار مبتلا به واریکوسل با درجه II و III و ۲۵ فرد بارور انجام شد. پارامترهای اسپرمی (تعداد، تحرک و مورفولوژی اسپرم) و سلامت DNA اسپرم بر روی نمونه مایع منی بیماران ارزیابی گردید. جهت ارزیابی میزان شکستگی DNA از روش (terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling) TUNEL استفاده گردید. داده ها با استفاده از آزمون t-test تحلیل شد.
نتایج: پارامترهای اسپرمی شامل تعداد، تحرک و مورفولوژی اسپرم به طور معنی داری در بیماران واریکوسل کیفیت پایین تری نسبت به افراد بارور داشتند. همچنین درصد اسپرم های دارای آسیب DNA در این بیماران ۱٫۴۳±۱۴٫۳۴ نسبت به افراد بارور ۱٫۳۶±۹٫۲ افزایش معنی دار داشت. ارتباط پارامترهای اسپرمی و آسیب DNA اسپرم نشان داد که بین درصد آسیب DNA با غلظت اسپرم رابطه معکوس و با اسپرم های دارای مورفولوژی غیرطبیعی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت.
نتیجه گیری: افزایش دمای بیضه افراد واریکوسل علاوه بر اینکه سبب کاهش کیفیت پارامترهای اسپرمی می گردد،DNA  اسپرم ها را نیز تحت تاثیر قرار داده و بنابراین این افراد با نقص در روند اسپرماتوژنز مواجه هستند.